Obchodzone w 2019 roku:

450 rocznica Unii Lubelskiej

25 lat integracji – 15 lat w Unii

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Jubileusz Warszawskich Adwokatów

Marka W+W zaczyna 15 rok

[Archiwum]

***

Marka W+W zaczyna 15 rok

17 lutego 2019
Własne pomysły miej na własność!

^Do spisu świąt

***

450 Rocznica Unii Lubelskiej! 1569 – 2019
Wolni do wolnych, równi do równych

^Do spisu świąt

***

Jubileusz Warszawskich Adwokatów! 1919 – 2019
Audeamus iura nostra defendere

stopka: © Izba Adwokacka w Warszawie

^Do spisu świąt

***

Reach for Gold: IP and Sports

April 26, 2019
World Intellectual Property Day

ZŁOTO: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dn. 4.10.2011r. w sprawie Football Association Premier League. Sygn. akt C‑403/08 i C‑429/08, tezy w pkt. 96 – 102, 104:

Nie można powoływać się na prawo autorskie w odniesieniu do samych spotkań sportowych, gdyż nie można kwalifikować ich jako „utwory”. Aby bowiem dany przedmiot był kwalifikowany w ten sposób, musi on być oryginalny w tym sensie, że stanowi własną twórczość intelektualną jego autora. Tymczasem spotkań sportowych nie sposób uważać za twórczość intelektualną, którą można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu dyrektywy o prawie autorskim. Uwaga ta zachowuje ważność zwłaszcza w przypadku meczów piłkarskich podlegających regułom gry niepozostawiającym swobody twórczej w rozumieniu prawa autorskiego.

Bezsporne jest ponadto, że prawo Unii nie zapewnia ochrony na żadnej innej podstawie w dziedzinie własności intelektualnej.

Niemniej jednak spotkania sportowe jako takie mają jedyny w swoim rodzaju i w tym zakresie oryginalny charakter, który może przekształcić je w przedmioty godne ochrony porównywalnej z ochroną utworów, która może być przyznana w razie potrzeby przez różne wewnętrzne porządki prawne. W tym względzie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 165 ust. 1 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu UE, Unia przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną. Państwo członkowskie ma więc prawo chronić spotkania sportowe w razie potrzeby w drodze ochrony własności intelektualnej, ustanawiając szczególne przepisy krajowe lub uznając – przy poszanowaniu prawa Unii – ochronę przyznaną tym spotkaniom w umowach zawartych pomiędzy osobami mającymi prawo do publicznego udostępniania treści audiowizualnych wspomnianych spotkań i osobami pragnącymi transmitować je wybranej przez nie publiczności.

Można zatem generalnie przyjąć za cytowanym wyrokiem, że – w sytuacji gdy przepisy krajowe mają na celu przyznanie ochrony spotkaniom sportowym – prawo Unii nie stoi zasadniczo na przeszkodzie tej ochronie.

SREBRO: Sport elektroniczny. E-sport. “To każda forma współzawodnictwa w celu osiągnięcia wyniku sportowego, która jest oparta na aktywności intelektualnej człowieka w grze komputerowej” (Wojciech Włodarczyk).

Branża elektronicznego sportu to sektor gospodarki, którego doniosłość wzrasta w ostatnich latach w sposób skokowy. W konsekwencji coraz większego znaczenia nabierają kwestie ochrony własności intelektualnej w tym biznesie.

Należy pamiętać, że poszczególne składowe gier komputerowych mogą stanowić odrębnie chroniony utwór prawnoautorski danej kategorii, jak również być częścią utworu jako pewnej całości. Rozmaite obrazy i inne treści są wykorzystywane jako elementy wirtualnej rzeczywistości w grach komputerowych. Dla twórców gier (“deweloperów”, “indyków” i innych) oraz ich wydawców istotne może okazać się, że są to elementy będące chronionymi prawnoautorskimi utworami albo wzorami przemysłowymi. Niektóre z nich mogą wykorzystywać wizerunek sławnej osoby, a w konsekwencji jej interesy osobiste i majątkowe. Także organizatorzy imprez e-sportowych muszą pamiętać, że w grach utworami są programy komputerowe, a także elementy wspomnianej rzeczywistości i inne treści.

Nurtują nas rozmaite pytania, które pozostają ciągle bez odpowiedzi. Przykładowo, czy użycie cudzego znaku towarowego w rzeczywistości wirtualnej gry narusza którąś z jego funkcji prawnie chronionych? Boty oszukujące – czy ich tworzenie narusza prawa do programu komputerowego gry? A dystrybucja takich botów – czy mogą być przypadki, gdy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji? Czy gracze mogą być traktowani jako „artyści wykonawcy” wg. prawa autorskiego? Jak należy słusznie wyważyć interesy uprawnionych i fanów e-sportu przy udzielaniu wyłączności na przekazy medialne z wydarzeń e-sportowych?

Lata dwudzieste tego wieku w dziedzinie prawa własności intelektualnej przyniosą zapewne liczne dyskusje i spory prawne w zakresie relacji IP & eSports! czy to aby nie e-sport powinien zgarnąć złoto na naszym podium ekscytujących idei?

BRĄZ: Art. 12a w projekcie dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (2016/0280(COD). To poprawka przyjęta przez Parlament Europejski dn. 12.09.2018r. (pierwsze czytanie). Chociaż ostatecznie przepadła, pozostaje tematem licznych dyskusji środowisk zainteresowanych własnością intelektualną.

Propozycja przewidywała dla państw UE obowiązek ochrony organizatorów wydarzeń sportowych przez zapewnienie im prawa do utrwalania tych wydarzeń, ich zwielokrotniania oraz podawania do publicznej wiadomości. Gdyby została przyjęta ta lub podobna (mniej ogólnikowa) regulacja, byłby to rewolucyjny krok w dziedzinie prawnej ochrony imprez sportowych jako własności intelektualnej.

Parlament Europejski zajął się ponownie projektem dyrektywy. Zrezygnowano z planowanej regulacji w art. 12a, ale kwestia nie przepadła całkowicie. Zatwierdzony przez parlament 26 marca 2019 tekst rezolucji ustawodawczej w sprawie dyrektywy zawiera w załączniku oświadczenie Komisji w sprawie organizatorów imprez sportowych: Komisja uznaje znaczenie organizatorów imprez sportowych oraz ich rolę w finansowaniu sportu w Unii. Mając na uwadze społeczny i gospodarczy wymiar sportu w Unii Komisja przeanalizuje wyzwania, z jakimi mierzą się organizatorzy imprez sportowych w środowisku cyfrowym, w szczególności kwestie związane z nielegalnymi internetowymi transmisjami imprez sportowych. Piłka jest więc ciągle w grze.

^Do spisu świąt

See – https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

EXCITING IDEAS FOR US

GOLD: Football Association Premier League and Others – judgment of ECJ from 4 October 2011, C‑403/08 and C‑429/08, p. 97-102: “However, sporting events cannot be regarded as intellectual creations classifiable as works within the meaning of the Copyright Directive. That applies in particular to football matches, which are subject to rules of the game, leaving no room for creative freedom for the purposes of copyright. Accordingly, those events cannot be protected under copyright. It is, moreover, undisputed that European Union law does not protect them on any other basis in the field of intellectual property. None the less, sporting events, as such, have a unique and, to that extent, original character which can transform them into subject-matter that is worthy of protection comparable to the protection of works, and that protection can be granted, where appropriate, by the various domestic legal orders. In this regard, it is to be noted that, under the second subparagraph of Article 165(1) TFEU, the European Union is to contribute to the promotion of European sporting issues, while taking account of the specific nature of sport, its structures based on voluntary activity and its social and educational function. Accordingly, it is permissible for a Member State to protect sporting events, where appropriate by virtue of protection of intellectual property, by putting in place specific national legislation, or by recognising, in compliance with European Union law, protection conferred upon those events by agreements concluded between the persons having the right to make the audiovisual content of the events available to the public and the persons who wish to broadcast that content to the public of their choice”.

SILVER: Electronic sport. E-sport. It is every form of competition to achieve a sport result that is based on intellectual activity in a computer game.

BRONZE: Amendments adopted by the European Parliament on 12 September 2018 (first reading) on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market – 2016/0280(COD): “Article 12a. Protection of sport event organizers. Member States shall provide sport event organizers with the rights provided for in Article 2 and Article 3 (2) of Directive 2001/29/EC and Article 7 of Directive 2006/115/EC”.

***

25 lat integracji – 15 lat w Unii

1 V 2004 – 1 V 2019
Zjednoczeni w różnorodności

^Do spisu świąt