ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 grudnia 2003 r.
w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
(Dz. U. Nr 212, poz. 2076)

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 oraz art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11
kwietnia 2001 r.
o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509, z
2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124,
poz. 1152) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłat za czynności rzeczników patentowych przed
organami wymiaru sprawiedliwości oraz w postępowaniu spornym przed
Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem
Patentowym", stanowiących podstawę do ustalenia kosztów zastępstwa,
zwanych dalej "opłatami";

2) stawki minimalne opłat za czynności rzeczników patentowych,
wykonujących zawód w kancelariach patentowych oraz zatrudnionych na
podstawie umowy cywilnoprawnej, zwane dalej "stawkami minimalnymi";

3) szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
pomocy prawnej udzielonej przez rzecznika patentowego z urzędu,
sposób ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę ich
ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc.

§ 2. 1. Opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy lub
orzeczenia przez Urząd Patentowy kosztów zastępstwa nie mogą być wyższe
niż stawki minimalne, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w
umowie pomiędzy rzecznikiem patentowym a klientem.

2. Sąd lub Urząd Patentowy może przyznać opłaty wyższe od wskazanych
w ust. 1, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz
niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego; nie mogą być one jednak
wyższe niż sześciokrotność stawki minimalnej.

§ 3. 1. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i
stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy rzecznika
patentowego.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym
sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, rzecznik
patentowy może ustalić stawkę niższą niż stawka minimalna albo
zrezygnować z opłaty w całości.

3. Określone w rozporządzeniu opłaty nie obejmują zwrotu wydatków
poniesionych przez rzecznika patentowego, chyba że umowa z klientem
stanowi inaczej.

§ 4. 1. Stawki minimalne ustala się od wartości przedmiotu sprawy,
chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

2. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w
rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o
najbardziej zbliżonym rodzaju.

Rozdział 2
Stawki minimalne w sprawach cywilnych

§ 5. Stawka minimalna wynosi przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

§ 6. 1. Stawka minimalna wynosi w sprawach o:

1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 400 zł;
2) ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z
rejestracji – 500 zł;
3) naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji –
700 zł;
4) stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub
wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub
oznaczenia geograficznego albo utraty prawa używania oznaczenia
geograficznego – 600 zł;
5) przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji –
700 zł.

2. Stawka określona w ust. 1 pkt 3 nie obejmuje opłat od roszczeń
majątkowych dochodzonych łącznie.

§ 7. 1. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu
apelacyjnym wynosi:

1) przed sądem okręgowym – 50 % stawki minimalnej, a jeżeli w
pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy
– 75 % tej stawki;

2) przed sądem apelacyjnym – 75 % stawki minimalnej, a jeżeli w
pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy
– 100 % tej stawki.

2. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym
wynosi:

1) przed sądem okręgowym – 25 % stawki minimalnej, a jeżeli w
pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy
– 50 % tej stawki;

2) przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50 %
stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził
sprawy ten sam rzecznik patentowy – 75 % tej stawki.

3. Stawka minimalna w postępowaniu kasacyjnym wynosi za sporządzenie
i wniesienie kasacji 50 % stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził
sprawy w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy – 75 % tej stawki.

Rozdział 3
Stawki minimalne w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym

§ 8. Stawka minimalna wynosi w sprawach o:

1) unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z
rejestracji – 1.600 zł;

2) unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z
rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez
upoważnionego za bezzasadny – 1.600 zł,
a jeżeli sprzeciw złożył ten
sam rzecznik patentowy – 1.200 zł;

3) stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z
rejestracji – 900 zł;

4) udzielenie licencji przymusowej lub zmianę decyzji o
udzieleniu licencji przymusowej – 1.000 zł;

5) stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z
oznaczenia geograficznego – 500 zł.

§ 9. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w
wyniku orzeczenia sądu administracyjnego wynosi 50 % stawki minimalnej,
a jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy – 75
% tej stawki.

Rozdział 4
Stawki minimalne w postępowaniu zgłoszeniowym i
rejestrowym
przed Urzędem Patentowym

§ 10. Stawka minimalna wynosi w sprawach o:

1) udzielenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji –
600 zł;
2) wniesienie sprzeciwu – 400 zł;
3) ponowne rozpatrzenie sprawy:

a) zakończonej decyzją – 1.000 zł,

b) zakończonej postanowieniem dotyczącym:

– jednolitości zgłoszenia lub pierwszeństwa – 800 zł,
– zmian w dokumentach zgłoszenia – 600 zł,
– zwolnienia z opłaty – 200 zł,
– innego rozstrzygnięcia – 400 zł

a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy,
stawka minimalna ulega zwiększeniu o 25 %;

4) dokonanie na wniosek wpisu w rejestrze – 200 zł.

§ 11. Stawki minimalne za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w
wyniku orzeczenia sądu administracyjnego wynoszą 50 % stawki minimalnej,
a jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy – 75
% tej stawki.

Rozdział 5
Stawki minimalne w postępowaniu przed sądami
administracyjnymi

§ 12. 1. Stawka minimalna w postępowaniu w pierwszej instancji za
sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub
postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 600 zł.

2. Stawki minimalne w postępowaniu w drugiej instancji wynoszą:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w
rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75 % stawki
minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji nie
prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy – 100 % tej stawki, w
obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo
sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej
– 50 % stawki minimalnej określonej
w ust. 1, a jeżeli nie prowadził
sprawy ten sam rzecznik patentowy w drugiej instancji – 75 % tej
stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

3) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym –
50 % stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli nie prowadził
sprawy w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy, nie
sporządził i nie wniósł kasacji – 75 % tej stawki, w obu przypadkach
nie mniej niż 120 zł;

4) w postępowaniu zażaleniowym – 120 zł.

Rozdział 6
Koszty nieodpłatnej pomocy prawnej

§ 13. 1. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez
rzecznika patentowego ustanowionego z urzędu ponoszone przez Skarb
Państwa obejmują:

1) opłatę w wysokości nie wyższej niż 150 % stawek minimalnych, o
których mowa w § 12, oraz

2) niezbędne, udokumentowane wydatki rzecznika patentowanego.

2. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien
zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w
części.

3. W sprawie, w której kosztami postępowania został obciążony
przeciwnik strony korzystającej z pomocy udzielonej przez rzecznika
patentowego ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w ust. 1, sąd
przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.

Rozdział 7
Stawki minimalne za inne czynności rzeczników
patentowych

§ 14. 1. Stawka minimalna za czynności związane z dokonaniem
zgłoszenia wynosi:

1) za sporządzenie opisu wynalazku albo wzoru użytkowego wraz z
zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi oraz ze skrótem opisu –
1.000 zł;

2) za sporządzenie zgłoszenia topografii układu scalonego – 800
zł;

3) za sporządzenie opisu wzoru przemysłowego – 400 zł i dodatkowo
za każdą dodatkową odmianę wzoru zawartą w zgłoszeniu – 100 zł;

4) za sporządzenie wykazu towarów do zgłoszenia znaku towarowego,
za każdą klasę – 150 zł;

5) za sporządzenie opisu znaku towarowego – 250 zł;

6) za opracowanie regulaminu znaku towarowego – 600 zł;

7) za sporządzenie zgłoszenia oznaczenia geograficznego – 1.200
zł;

8) za sporządzenie rysunków wymaganych dla zgłoszenia, od każdego
odrębnego arkusza – 80 zł.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1, obejmują uzupełnienie zgłoszenia
i usunięcie wskazanych przez Urząd Patentowy braków i usterek w
dokumentach, jeżeli uzupełnienia i usunięcia dokonywał ten sam rzecznik
patentowy prowadzący sprawę.

§ 15. Stawki minimalne za dokonanie zmian w dokumentach wynoszą 50 %
stawek określonych w § 14, a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam
rzecznik patentowy – 75 % tych stawek.

§ 16. Za sporządzenie stanowiska wobec zarzutów Urzędu Patentowego w
sprawie braku warunków do udzielenia patentu, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji stawka minimalna wynosi 500 zł, a jeżeli sprawę prowadził
ten sam rzecznik patentowy – 250 zł.

§ 17. Stawki minimalne określone na podstawie § 14 i 16 ulegają
podwyższeniu o 30 %
w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym
lub w oparciu o dokumenty w języku obcym.

§ 18. 1. Stawka minimalna za inne czynności rzecznika patentowego
wynosi:

1) za opracowanie umowy dotyczącej prawa własności przemysłowej –
600 zł;

2) za przeprowadzenie poszukiwań w zbiorach literatury lub w
bazach i rejestrach praw własności przemysłowej albo studiowanie
materiałów związanych
z prowadzeniem sprawy, za każdą pełną godzinę
pracy:

a) w przypadku źródeł wyłącznie w języku polskim – 80 zł,
b) w przypadku źródeł różnojęzycznych – 150 zł;

3) za dozorowanie opłat okresowych za każdy okres ochronny – 300
zł.

2. Stawki wymienione w ust. 1 pkt 2 nie dotyczą czynności
podejmowanych przez rzecznika patentowego w celu dokonania zgłoszenia, o
którym mowa w § 14 ust. 1.

Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. W sprawach wszczętych i niezakończonych ostatecznym
rozstrzygnięciem do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
stosuje się opłaty dotychczasowe.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk