Włodarczyk + Włodarczyk

Rzecz. Pat. Anna
Włodarczyk

W kancelarii pełni funkcję partnera zarządzającego. Legitymuje się tytułami i uprawnieniami zawodowymi: rzecznika patentowego w Polsce, europejskiego rzecznika patentowego (EPO – Europejski Urząd Patentowy w Monachium), europejskiego rzecznika znaków towarowych i wzorów przemysłowych (EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Hiszpania). Prawniczka – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

anna.wlodarczyk@wplusw.pl

Więcej

W roku 1994 zdała maturę w II LO im. Hetm. Jana Zamoyskiego w Lublinie po ukończeniu nauki w klasie o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim. W 1999 uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (praca magisterska pt. Ewolucja praw człowieka w Europie po II wojnie światowej).

Podczas studiów współpracowała z firmami różnych branż. Po ich ukończeniu podjęła pracę w sektorze organizacji pozarządowych. W latach 2000-2002 pracowała jako specjalista ds. organizacyjno-prawnych w PIRPAT sp. z o.o.

W latach 2002 – 2005 piastowała stanowisko dyrektora biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie. Równolegle w latach 2002-2005 odbywała aplikację rzecznikowską zakończoną egzaminem kwalifikacyjnym na rzecznika patentowego i uzyskaniem tytułu zawodowego rzecznika patentowego.

W roku 2003 uzyskała dyplom studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej oraz dyplom studium z zakresu komputerowego zarządzania wiedzą chronioną na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W roku 2005 decyzją Prezesa Urzędu Patentowego RP wpisana na listę rzeczników patentowych. Także w 2005 roku wpisana na listę europejskich rzeczników patentowych oraz rzeczników unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych.

Od marca 2005 r. jest partnerem zarządzającym w kancelarii patentowej Włodarczyk + Włodarczyk adwokaci i rzecznicy patentowi sp. p. Specjalizuje się w sprawach patentów i ochrony znaków towarowych.

Od roku 2010 jest rzecznikiem patentowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Biegle posługuje się językiem angielskim, którego nauczyła się w John Hazel’s School of English w Hastings.

Uwielbia twórczość H. Toulouse-Lautrec’a i pływanie. Kocha koty i psy. Pasjonatka słodkiej kuchni francuskiej i kryminałów retro.

 

Rzecz. Pat. Dr Krzysztof Dobieżyński 

Rzecznik patentowy z kancelarią związany od 2005 roku. Legitymuje się również uprawnieniami europejskiego rzecznika znaków towarowych i wzorów przemysłowych (EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Hiszpania). Prawnik, doktor prawa i adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

krzysztof.dobiezynski@wplusw.pl

 

Więcej

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na tym uniwersytecie. W trakcie studiów pogłębiał znajomość języka angielskiego, czego rezultatem są certyfikaty poświadczające znajomość tego języka – First Certificate in English (FCE) oraz Certificate in Advanced English (CAE). Tytuł magistra prawa uzyskał w 2004 roku po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej pt. Znaki towarowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Praca miała charakter analityczny – stanowiła studium najważniejszych spraw rozstrzyganych przez Trybunał z zakresu prawa znaków towarowych do maja roku 2004.

Podczas studiów odbywał praktyki studenckie, dzięki którym brał udział w przygotowywaniu i prowadzeniu negocjacji z klientami w sektorze przedsiębiorstw i banków. Stąd wywodzi się jego zainteresowanie prawem kontraktowym i praktycznymi aspektami zawierania kontraktów. Już wówczas pasjonował się szczególnie zagadnieniami obrotu prawami własności przemysłowej, w szczególności problematyką licencji.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie publicznej obrony dysertacji pt. Wpływ zdolności odróżniającej na prawną ochronę znaku towarowego. Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych oraz uczestnik konferencji naukowych krajowych oraz międzynarodowych. Nawiązuje kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w których prowadzi zajęcia dla studentów w języku angielskim.

W swojej aktualnej działalności dydaktycznej i naukowej koncentruje się na zagadnieniach publicznego prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej, jak również procedury administracyjnej.

W ramach praktyki rzecznikowskiej prowadzi sprawy zarówno przed polskim Urzędem Patentowym, jak również przed unijnym Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Ponadto, skutecznie przeprowadza procedury uzyskiwania oraz podtrzymywania ochrony własności intelektualnej za pośrednictwem Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. Prowadzi również sprawy polskich klientów, kontaktując się z kancelariami zagranicznymi na całym świecie.

Jest doświadczonym negocjatorem.

Miłośnik prostych przyjemności i życia rodzinnego.

Rzecz. Pat. Dr Wojciech Włodarczyk

Legitymuje się uprawnieniami i tytułami zawodowymi: adwokata (Izba Adwokacka w Warszawie), europejskiego rzecznika patentowego przed Europejskim Urzędem Patentowym (Monachium) oraz krajowego rzecznika patentowego w Polsce. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jest sędzią – arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT , a także sędzią domenowym w Sądzie Polubownym przy KIG. Doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem nauczyciela akademickiego. Praktykę prawniczą jako zawodowy prawnik rozpoczął w 1995 roku. Założyciel kancelarii. Od jej powstania w obecnej formie (w 2005 roku) na stanowisku partnera-wspólnika.

wojciech.wlodarczyk@wplusw.pl

 

Więcej

Rozprawę doktorską przygotował i obronił w ramach pracy na uniwersytecie  (KUL) z prawa ochrony znaków towarowych. Została wydana w formie książki pt. Zdolność odróżniająca znaku towarowego (Lublin 2001). Było to pierwsze w Polsce naukowe ujęcie tego zagadnienia na tle nowego ustawodawstwa, którego gruntownej reformy dokonano obowiązującą ustawą – Prawo własności przemysłowej z 2000r. Był ekspertem sejmowym w toku prac legislacyjnych nad tą ustawą.

Na uniwersytecie uzyskał stanowisko adiunkta. Obecnie wykłady i inne zajęcia dydaktyczne prowadzi wyłącznie na zaproszenia prestiżowych instytucji zawodowych i edukacyjnych. Autor wielu publikacji, w szczególności upowszechniających wiedzę o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Zajmuje się ponadto zagadnieniami ochrony dóbr osobistych oraz prawnymi uwarunkowaniami wolności słowa, w szczególności w nauce i społecznościach akademickich. Prowadzi badania nad wpływem praw własności intelektualnej na potęgę państw.

Pozostaje członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (Warszawa) oraz Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (Monachium).

Stałą praktykę prawniczą dla biznesu rozpoczął w roku 1998 jako specjalista ds. wartości niematerialnych w znanych firmach z branży spożywczej. Z tą branżą jest bardzo mocno związany jako prawnik i rzecznik patentowy do dzisiaj. Ma doświadczenie intensywnej współpracy zarówno z małym i średnim biznesem, jak również z firmami dużymi, w tym koncernami globalnymi. Obecnie prowadzi sprawy znanych i sławnych marek wielu branż.

Na przestrzeni lat współpracował z wieloma kancelariami adwokackimi oraz radców prawnych. Współtworzył też zespoły prawne, które zajmowały się szczególnie precedensowymi sprawami.

Z jego doświadczenia korzystają kolejni legislatorzy. Pełnił funkcję eksperta zewnętrznego w Zespole do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej w Polsce (2017 – 2019). Zyskała ona aprobatę ponad podziałami politycznymi. Koncepcja została wdrożona w 2020 roku legislacją powołującą wyspecjalizowane wydziały własności intelektualnej w sądach powszechnych oraz legislacją normującą postępowanie odrębne w Kodeksie postępowania cywilnego (postępowanie w sprawach własności intelektualnej).

Miłośnik zwierząt i promotor ich praw podmiotowych, a ponadto pasjonat filozofii klasycznej i sztuk pięknych.