We wszelkich sprawach, w których poszukujesz pomocy prawnej albo chcesz ustalić, czy jej potrzebujesz kontaktuj się z nami bez wahania w którykolwiek z poniższych sposobów. Informujemy cię, że administratorem danych osobowych w naszej działalności jest: Włodarczyk + Włodarczyk Adwokaci i Rzecznicy Patentowi Spółka Partnerska (którą reprezentują Anna Włodarczyk albo Wojciech Włodarczyk). We wszystkich kwestiach co do twoich danych osobowych również korzystaj z podanych niżej form kontaktu.

Powinieneś też wiedzieć, że wszelkie informacje na stronach wplusw.pl, które właśnie odwiedzasz, również udostępnia wskazany administrator i nie ma w nich żadnych porad prawnych. W tym względzie i innych zerknij dalej na nasze zastrzeżenie dot. treści tych stron.

KONTAKT OSOBISTY. Zapraszamy do naszego biura przy ul. Spokojnej 17/11; 20-066 Lublin . Biuro jest otwarte w dni robocze:

od poniedziałku do piątku

w godzinach:

od 9.00 do 15.00

Rezerwacja terminu i godziny spotkania jest zalecana dla uzyskania pewności dostępu do adwokata lub rzecznika patentowego. Na życzenie klienta spotkanie może się odbyć w innych uzgodnionych dniach lub godzinach. Spotkania w Warszawie zawsze wymagają wcześniejszej rezerwacji terminu.

KONTAKT TELEFONICZNY. Kontakt telefoniczny z naszym biurem umożliwia następujący telefon stacjonarny:

81 479 52 60

Telefonując na powyższy numer, uzyskasz połączenie z naszą centralą. Istnieje także możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem telefonów komórkowych:

500 175 430

502 100 468

KONTAKT LISTOWY. Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na następujący adres e-mail:

biuro@wplusw.pl

Listy i dokumenty papierowe można przesłać na adres:

Włodarczyk + Włodarczyk adwokaci i rzecznicy patentowi sp. p.

ul. Spokojna 17/11

20-066 Lublin

Możesz też wykorzystać do kontaktu z poszczególnymi działami Kancelarii e-maile: adwokaci@wplusw.pl albo rzecznicypatentowi@wplusw.pl, jak również korzystaj z e-maili indywidualnych, które mają następujący format: imię.nazwisko@wplusw.pl.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zwracamy twoją uwagę, że przetwarzamy dane osobowe, które nam udostępniasz lub którymi się posługujesz w kontaktach z nami, w tym okazjonalnych lub ubocznych. Inni także mogą niekiedy nam udostępnić twoje dane, np. nasz potencjalny albo aktualny usługobiorca, którego reprezentujesz lub u którego pracujesz, czy też realizujesz swoje zlecenie.

Będziemy przetwarzać twoje dane za twoja zgodą, jeśli jest to bezwzględnie wymagane prawnie. Niemniej, powinieneś wiedzieć, że przetwarzamy twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z nami, której jesteś stroną. Przetwarzamy je również przed zawarciem umowy dla podjęcia działań na twoje żądanie lub oczekiwanie, jakie kierujesz wobec nas bezpośrednio albo poprzez inne osoby, w tym współpracujące z nami. Przetwarzamy także w zakresie działalności naszej spółki, w tym w toku wykonywania w niej zawodu przez adwokatów i rzeczników patentowych, dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Ponadto, przetwarzamy dostępne dane osobowe, gdy jest to konieczne do realizacji naszego obowiązku prawnego lub w interesie publicznym i innych prawnie dopuszczalnych przypadkach. W szczególności, przetwarzamy dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią – jednakże z wyjątkiem sytuacji, w których sprzeciwiają się temu nadrzędne interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której wspomniane dane dotyczą.

Przekazujemy dane osobowe usługodawcom na rzecz naszej spółki w zakresie jej obsługi IT lub obsługi księgowej. Takie podmioty przetwarzają dane według naszych ustaleń i poleceń na podstawie umowy z nami i tylko w takim zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne.

W zakresie administrowania i przetwarzania danych osobowych masz, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli zasadnie chcesz skorzystać z tych praw wobec nas, skontaktuj się z nami w którykolwiek ze wskazanych wyżej sposobów.

Gdy przetwarzamy twoje dane osobowe w interesie publicznym albo w prawnie uzasadnionym interesie naszym lub strony trzeciej masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych ze względu na jakąś swoją szczególną sytuację. Nie wolno już nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że prawo na to zezwala.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszamy prawo, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdy, kto rozważa z nami kontakt w kwestii danych osobowych lub podejmuje go musi brać pod uwagę, że obowiązują nas tajemnice adwokacka i rzecznikowska. Podlegają one stosownej ochronie prawnej. Nasze działania w zakresie żądań dotyczących danych osobowych muszą być dostosowane do ochrony wspomnianych tajemnic. Z drugiej strony, to właśnie obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej oraz rzecznikowskiej zwiększa w wielu przypadkach poziom ochrony danych osobowych w naszej działalności.

DODATKOWO O DANYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z NAMI W IMIENIU LUB NA RZECZ NASZEGO USŁUGOBIORCY.

Przetwarzamy twoje dane, ponieważ jesteś dla nas osobą kontaktową u naszego aktualnego lub potencjalnego usługobiorcy w ramach działalności prawniczej, którą wykonujemy.

Powinieneś wiedzieć, że twoje dane osobowe są u nas przetwarzanie, aby przekazywać ci informacje o biegu prowadzonych spraw usługobiorcy, którego reprezentujesz lub u którego pracujesz albo realizujesz swoje zlecenie. Twoje dane osobowe są przetwarzane także po to, aby przekazywać informacje o warunkach, na jakich realizujemy naszą usługę, o którą pytasz i zlecenia, w jakie chcesz nas zaangażować. Przetwarzamy też twoje dane w toku odpowiadania na pytania lub w inny sposób reagując na korespondencję, jaką do nas kierujesz. Zdarza się, że musimy cię o czymś poinformować nawet, jeśli nie pytasz, np. o zmianach prawa, zagrożeniach prawnych. W pewnych wypadkach przetwarzamy twoje dane, aby przekazać rozmaite inne informacje o naszej działalności i możliwym zakresie współpracy z nami. Zwracamy też twoją uwagę na to, że przetwarzamy twoje dane osobowe, aby ewentualnie bronić się przed roszczeniami lub egzekwować nasze roszczenia w razie sporu w kontekście umowy lub innych czynności z usługobiorcą, którego reprezentujesz lub u którego pracujesz albo realizujesz swoje zlecenie.

Twoje dane są dla nas dostępne, bo otrzymaliśmy je od ciebie bezpośrednio. Możliwe, że jednak dał nam je aktualny albo potencjalny usługobiorca, którego reprezentujesz lub u którego pracujesz albo realizujesz swoje zlecenie. Jak zapewne się domyślasz, w tym drugim przypadku, są to takie dane, jak twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, miejsce pracy, stanowisko, funkcja, specjalizacja.

Koniecznie powinieneś wiedzieć, że przetwarzamy twoje dane osobowe w okresie świadczenia usługi – np. prowadzenia sprawy przed sądami albo dozorowania terminów płatności z tytułu ochrony prawa własności przemysłowej (znaku towarowego, wynalazku itp) – dla wspomnianego wyżej usługobiorcy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub w związku z usługą. Nie musisz obwiać się, że są wykorzystywane twoje dane poza takim horyzontem czasowym.

ZASTRZEŻENIE DOT. TREŚCI STRON WPLUSW.PL

§1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub usunięcia podanych na naszych stronach informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

§2. Informacje, które dostarczamy na naszych stronach nie stanowią żadnych publikacji periodycznych, ani nie są materiałem prasowym, lecz jedynie bezpośrednio lub pośrednio prezentują naszą spółkę, nas i naszą aktualną albo potencjalną działalność.

§3. Chociaż teksty zostały przygotowane z najwyższą starannością, nie ponosimy odpowiedzialności za ich kompletność. Wszystkie informacje na naszych stronach zostały przejrzane. Niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć błędów. Nie możemy zatem zagwarantować, że podane informacje są kompletne, dokładne i aktualne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania dostarczonych informacji oraz pobierania danych.

§4. Teksty publikowane na naszych stronach nigdy nie stanowią świadczenia pomocy prawnej. Nie są to żadne porady prawne.

§5. Wszystkie teksty i obrazy publikowane na naszych stronach są chronione prawem autorskim. Są one swobodnie dostępne do użytku tylko zgodnie z prawem. Wszelkie inne wykorzystania – w szczególności, komercyjne użytkowanie – są zabronione i wymagają wyraźnej naszej zgody.

§6. Obrazy naszego suwaka pochodzą z iStock by Getty Images. Dotyczy to także innych obrazów, chyba że zawierają inne stosowne adnotacje.