• Audeamus iura nostra defendere {motto Izby Adwokackiej w Warszawie}
 • Τέχνῃ χρῶ – Posługuj się umiejętnością {Sentencja delficka}
 • Our particular duty being to aid those to whom we think we can be most useful – Naszym szczególnym obowiązkiem jest pomagać tym, którym jak sądzimy możemy być najbardziej użyteczni {Maria Curie – Skłodowska}
 • Odpowiednie dać rzeczy słowo! {Cyprian Kamil Norwid}
 • L’interprétation du droit est une tâche ayant ses règles, ses méthodes et ses techniques, tâche difficile, subtile, exigeant de multiples connaissances, beaucoup d’expérience, de bon sens, mais aussi d’esprit de finesse et prudence (au sens de l’aristotélicienne φρόνησις)
  – Interpretacja prawa jest zajęciem z własnymi regułami, metodami i technikami, zadaniem trudnym, subtelnym, wymagającym wielorakiej wiedzy, sporego doświadczenia, ale także finezji i roztropności – „fronesis” Arystotelesa {Jerzy Kalinowski}
 • Polemika zbliża do prawdy {Oskar Hansen}
 • Nie ma kilku rozwiązań; jest jedno – najkrótsze i najwłaściwsze {Katarzyna Kobro}
 • Working on the final formulation of technological patents was a veritable blessing for me. It enforced many-sided thinking … – Praca nad ostatecznym sformułowaniem patentów technicznych była dla mnie prawdziwym błogosławieństwem. To wymuszało wielostronne myślenie … {Albert Einstein}
 • La simplicité est la réussite absolue – Na szczycie jest prostota {Fryderyk Chopin}
 • Słowa martwe ustawy pozostają niezmienne, a pojęcia prawne w nich tkwiące i żywe rozwijają się z każdym nowym objawem cywilizacyjnym {Fryderyk Zoll, ur. 1865}
 • Wszelkie manifestacje – ruchy masowe, kongresy na rzecz praw ogólnoludzkich okazują się parawanami dla działalności na rzecz którejś ze stron {Oskar Hansen}
 • Wokół czarne dusze, białe koszule /…/ nie ubolewam, wyższe są drzewa {Czesław Niemen}
 • Jest takie genialne sformułowanie Norwida (cytuję z pamięci!): każda rzecz ma właściwy sobie stopień światła, pod którym najlepiej się objawia {Jacek Woźniakowski}
 • Humanity, surely, needs practical men who make the best of their work for the sake of their own interests, without forgetting the general interest – Ludzkość z pewnością potrzebuje praktycznych ludzi, którzy najlepiej wykorzystują swoją pracę dla dobra własnych interesów, nie zapominając o interesie ogólnym {Maria Curie – Skłodowska}
 • Jak muszę, to nie ma co mówić, że nie chcę. Wtedy trzeba chcieć. {Jan Olszewski}