ANNA WŁODARCZYK – mgr prawa, rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, europejski rzecznik znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
aw
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Tytuł magistra prawa uzyskała w 1999 roku po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej na temat: „Ewolucja praw człowieka w Europie po II Wojnie Światowej”. Przez całe studia współpracowała z firmami różnych branż. Pozwoliło jej to na bieżąco stosować
w praktyce wiedzę zdobywaną na studiach. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w sektorze organizacji pozarządowych. Uzyskane w ten sposób doświadczenie w zakresie organizacji
i zarządzania rozmaitymi projektami szkoleniowymi zaowocowało propozycją objęcia stanowiska dyrektora biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie.

Pełniąc funkcję dyrektora biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, ściśle współpracowała
z Urzędem Patentowym RP, a także Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante. Zorganizowała kilkadziesiąt szkoleń krajowych i międzynarodowych. Współdziałała intensywnie z władzami Polskiej Izby Rzeczników Patentowych przy wdrażaniu nowej organizacji samorządu, wprowadzonej ustawą o rzecznikach patentowych z 2001r. W czasie, gdy kierowała biurem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych zakończono budowę jego nowej siedziby.

Równolegle z praca zawodową systematycznie zdobywała nowe kwalifikacje i umiejętności
z zakresu ochrony własności przemysłowej. Ukończyła w tym zakresie studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w renomowanym Instytucie Prawa Własności Intelektualnej. Odbyła szereg szkoleń z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz wspólnotowego prawa własności przemysłowej. Ukończyła na Akademii Ekonomicznej w Krakowie studium
z zakresu komputerowego zarządzania wiedzą chronioną.

Stale doskonali znajomość języka angielskiego, którym nauczyła się biegle władać w John Hazell’s School of English w Hastings.