W kancelarii pełni funkcję partnera – wspólnika oraz partnera zarządzającego od roku 2005. Prawnik, rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, europejski rzecznik znaków towarowych i wzorów przemysłowych.aw Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł magistra prawa uzyskała w 1999 roku po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej pt. Ewolucja praw człowieka w Europie po II Wojnie Światowej. Przez całe studia współpracowała z firmami różnych branż. Pozwoliło jej to na bieżąco stosować w praktyce wiedzę zdobywaną na studiach. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w sektorze organizacji pozarządowych. Uzyskane w ten sposób doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania rozmaitymi projektami szkoleniowymi zaowocowało propozycją objęcia stanowiska dyrektora biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie. Pełniąc funkcję dyrektora biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, ściśle współpracowała z Urzędem Patentowym RP, a także Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium (DE) oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante (ES) – obecnie noszącym nazwę Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zorganizowała kilkadziesiąt szkoleń krajowych i międzynarodowych. Współdziałała intensywnie z władzami Polskiej Izby Rzeczników Patentowych przy wdrażaniu nowej organizacji samorządu, wprowadzonej ustawą o rzecznikach patentowych z 2001r. W czasie, gdy kierowała biurem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych zakończono budowę jego nowej siedziby. Równolegle z praca zawodową systematycznie zdobywała nowe kwalifikacje i umiejętności z zakresu ochrony własności przemysłowej. Ukończyła w tym zakresie studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w renomowanym Instytucie Prawa Własności Intelektualnej. Odbyła szereg szkoleń z zakresu wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz unijnego prawa własności przemysłowej. Ukończyła na Akademii Ekonomicznej w Krakowie studium z zakresu komputerowego zarządzania wiedzą chronioną. Stale doskonali znajomość języka angielskiego, którym nauczyła się biegle władać w John Hazell’s School of English w Hastings. W latach 2005-2013 (dwie kadencje) pełniła funkcję vice-Dziekana Lubelskiej Rady Okręgowej rzeczników patentowych. Od 2010 roku jest zatrudniona na stanowisku rzecznika patentowego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.