Z kancelarią związany od 2005 roku. Doktor prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rzecznik patentowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W trakcie studiów pogłębiał znajomość języka angielskiego, czego rezultatem są certyfikaty poświadczające znajomość tego języka – First Certificate in English (FCE) oraz Certificate in Advanced English (CAE). Biegła znajomość języka angielskiego pozwala mu na dobrą orientację w zakresie piśmiennictwa anglojęzycznego z dziedziny prawa własności intelektualnej. Tytuł magistra prawa uzyskał w 2004 roku po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej pt. Znaki towarowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Praca miała charakter analityczny – stanowiła studium najważniejszych spraw rozstrzyganych przez Trybunał z zakresu prawa znaków towarowych do maja roku 2004. Podczas studiów odbywał praktyki studenckie, dzięki którym brał udział w przygotowywaniu i prowadzeniu negocjacji z klientami w sektorze przedsiębiorstw i banków. Stąd wywodzi się jego zainteresowanie prawem kontraktowym i praktycznymi aspektami zawierania kontraktów. Już wówczas pasjonował się szczególnie zagadnieniami obrotu prawami własności przemysłowej, w szczególności problematyką licencji. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie publicznej obrony dysertacji pt. Wpływ zdolności odróżniającej na prawną ochronę znaku towarowego. Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych oraz uczestnik konferencji naukowych krajowych oraz międzynarodowych. Nawiązuje kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w których prowadził zajęcia dla studentów w języku angielskim (ostatnio: Budapeszt, Koszyce). Bierze również aktywny udział w pracach organizacyjnych na rzecz KUL (od 2017r. jest Przewodniczącym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów). W swojej aktualnej działalności dydaktycznej i naukowej koncentruje się na zagadnieniach publicznego prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej, jak również procedury administracyjnej. Dr Krzysztof Dobieżyński w trakcie praktyki rzecznikowskiej prowadzi sprawy zarówno przed polskim Urzędem Patentowym, jak również przed unijnym Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Ponadto, skutecznie przeprowadza procedury uzyskiwania oraz podtrzymywania ochrony własności intelektualnej za pośrednictwem Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. Prowadzi również sprawy polskich klientów, kontaktując się z kancelariami zagranicznymi na całym świecie. Jest doświadczonym negocjatorem.