Obchodzone w 2019 roku:

450 rocznica Unii Lubelskiej

25 lat integracji – 15 lat w Unii

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Jubileusz Warszawskich Adwokatów

Marka W+W zaczyna 15 rok

[Archiwum]

***

Marka W+W zaczyna 15 rok

17 lutego 2019
Własne pomysły miej na własność!

Dnia 17 lutego 2005 roku powstała nasza spółka z przekształcenia indywidualnej kancelarii. W+W to skrót oznaczenia firmowego Włodarczyk + Włodarczyk, który obejmuje nazwiska założycieli Anny Włodarczyk i Wojciecha Włodarczyka. Minęło nam czternaście wiosen, a piętnasta nadchodzi. Cudowne to były lata. Mieliśmy liczne sprawy – fascynujące i codzienne, wielkie i małe, głośne i niezauważone – wszystkie dla nas były równie ważne. Poznaliśmy wspaniałych i mądrych ludzi: sędziów, ekspertów, kolegów pełnomocników, współpracowników. Dziękujemy wszystkim za doświadczenie, którym z nami się dzielili i szacunek, jakim nas obdarzano. Prowadzimy sprawy kilku polskich marek zajmujących najwyższe pozycje rynkowe, czym jesteśmy zaszczyceni i z czego jesteśmy dumni. Dziękujemy ich właścicielom za zaufanie. Mamy nadzieję przez następne lata nie tylko potwierdzać nasz profesjonalizm, ale dać z siebie jeszcze więcej.

15 number WPLUSW

Zaczynaliśmy w 2015 roku sloganem: Własne pomysły miej na własność! Dzisiaj sloganem firmowym staje się hasło: Nie idź pod prawo, lecz z prawem! Dotychczas walczyliśmy o ochronę własności intelektualnej lub przeciwko jej nadużywaniu. Teraz będziemy walczyć o porządek prawny także w innych sferach pomocy prawnej. Prawo własności intelektualnej pozostaje jednak primus inter pares. Panie i Panowie, piętnasty nasz rok czas zacząć …

^Do spisu świąt

***

450 Rocznica Unii Lubelskiej! 1569 – 2019
Wolni do wolnych, równi do równych

Dnia 28 czerwca 1569 roku na sejmie walnym w Lublinie została zawiązana unia miedzy Wielkim Księstwem Litewskim i Królestwem Polskim. Akt unii lubelskiej został podpisany 1 lipca 1569 roku i ostatecznie ratyfikowany 4 lipca przez króla Zygmunta Augusta. Na mocy tego aktu powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Rok 2019 został przez Senat RP ogłoszony Rokiem Unii Lubelskiej.

^Do spisu świąt

***

Jubileusz Warszawskich Adwokatów! 1919 – 2019
Audeamus iura nostra defendere

Dnia 1 stycznia 1919 roku wszedł w życie Dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego (Dz.U. 1918, Nr 22, poz. 75) ze skutkiem na ziemiach polskich dawnego zaboru rosyjskiego. Luty i marzec w roku 1919 to czas organizacji i ukonstytuowania się adwokackiej izby warszawskiej (tj. w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie). Dodajmy, że pierwsze walne zgromadzenie zorganizowała i odbyła w tych dniach także izba lubelska. W ramach obchodów jubileuszu izby warszawskiej wspominamy również rok 1919 jako ten, w którym rozpoczęła swoją drogę do warszawskiej palestry Helena Wiewiórska – przyszła pierwsza kobieta adwokat w Polsce!

stopka: © Izba Adwokacka w Warszawie

^Do spisu świąt

***

Reach for Gold: IP and Sports

April 26, 2019
World Intellectual Property Day

Sport to nie tylko rozrywka, ale także promocja wartości takich, jak uczciwość (fair play) lub dążenie do doskonałości. Działalność sportowa motywuje przedsiębiorczość. To prężny sektor gospodarki, który generuje inwestycje oraz zatrudnienie, inicjuje innowacje i chętnie po nie sięga. Pojawiają się całkowicie nowe aspekty kultury sportowej – np. e-sport. Własność intelektualna i jej ochrona zapewniają w znaczącym stopniu środki na rozwój całej branży sportowej – i tradycyjnej, i nowatorskiej – umożliwiając m.in. wyszukiwanie i wspieranie ekscytujących talentów, upowszechnianie oraz udostępnianie publiczności widowisk, jak również ideałów sportowych. Z tych wszystkich względów, tematem wiodącym tegorocznych obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Day) będą właśnie związki sportu i własności intelektualnej. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), której państwa członkowskie ustanowiły to święto, zachęca w ten sposób do namysłu nad rosnącą rolą ochrony własności intelektualnej w sporcie.

ipday2019WIPONASZ RANKING EKSCYTUJĄCYCH IDEI „IP & SPORTS”

ZŁOTO: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dn. 4.10.2011r. w sprawie Football Association Premier League. Sygn. akt C‑403/08 i C‑429/08, tezy w pkt. 96 – 102, 104:

Nie można powoływać się na prawo autorskie w odniesieniu do samych spotkań sportowych, gdyż nie można kwalifikować ich jako „utwory”. Aby bowiem dany przedmiot był kwalifikowany w ten sposób, musi on być oryginalny w tym sensie, że stanowi własną twórczość intelektualną jego autora. Tymczasem spotkań sportowych nie sposób uważać za twórczość intelektualną, którą można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu dyrektywy o prawie autorskim. Uwaga ta zachowuje ważność zwłaszcza w przypadku meczów piłkarskich podlegających regułom gry niepozostawiającym swobody twórczej w rozumieniu prawa autorskiego.

Bezsporne jest ponadto, że prawo Unii nie zapewnia ochrony na żadnej innej podstawie w dziedzinie własności intelektualnej.

Niemniej jednak spotkania sportowe jako takie mają jedyny w swoim rodzaju i w tym zakresie oryginalny charakter, który może przekształcić je w przedmioty godne ochrony porównywalnej z ochroną utworów, która może być przyznana w razie potrzeby przez różne wewnętrzne porządki prawne. W tym względzie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 165 ust. 1 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu UE, Unia przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną. Państwo członkowskie ma więc prawo chronić spotkania sportowe w razie potrzeby w drodze ochrony własności intelektualnej, ustanawiając szczególne przepisy krajowe lub uznając – przy poszanowaniu prawa Unii – ochronę przyznaną tym spotkaniom w umowach zawartych pomiędzy osobami mającymi prawo do publicznego udostępniania treści audiowizualnych wspomnianych spotkań i osobami pragnącymi transmitować je wybranej przez nie publiczności.

Można zatem generalnie przyjąć za cytowanym wyrokiem, że – w sytuacji gdy przepisy krajowe mają na celu przyznanie ochrony spotkaniom sportowym – prawo Unii nie stoi zasadniczo na przeszkodzie tej ochronie.

SREBRO: Sport elektroniczny. E-sport. „To każda forma współzawodnictwa w celu osiągnięcia wyniku sportowego, która jest oparta na aktywności intelektualnej człowieka w grze komputerowej” (Wojciech Włodarczyk).

Branża elektronicznego sportu to sektor gospodarki, którego doniosłość wzrasta w ostatnich latach w sposób skokowy. W konsekwencji coraz większego znaczenia nabierają kwestie ochrony własności intelektualnej w tym biznesie.

Należy pamiętać, że poszczególne składowe gier komputerowych mogą stanowić odrębnie chroniony utwór prawnoautorski danej kategorii, jak również być częścią utworu jako pewnej całości. Rozmaite obrazy i inne treści są wykorzystywane jako elementy wirtualnej rzeczywistości w grach komputerowych. Dla twórców gier („deweloperów”, „indyków” i innych) oraz ich wydawców istotne może okazać się, że są to elementy będące chronionymi prawnoautorskimi utworami albo wzorami przemysłowymi. Niektóre z nich mogą wykorzystywać wizerunek sławnej osoby, a w konsekwencji jej interesy osobiste i majątkowe. Także organizatorzy imprez e-sportowych muszą pamiętać, że w grach utworami są programy komputerowe, a także elementy wspomnianej rzeczywistości i inne treści.

Nurtują nas rozmaite pytania, które pozostają ciągle bez odpowiedzi. Przykładowo, czy użycie cudzego znaku towarowego w rzeczywistości wirtualnej gry narusza którąś z jego funkcji prawnie chronionych? Boty oszukujące – czy ich tworzenie narusza prawa do programu komputerowego gry? A dystrybucja takich botów – czy mogą być przypadki, gdy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji? Czy gracze mogą być traktowani jako „artyści wykonawcy” wg. prawa autorskiego? Jak należy słusznie wyważyć interesy uprawnionych i fanów e-sportu przy udzielaniu wyłączności na przekazy medialne z wydarzeń e-sportowych?

Lata dwudzieste tego wieku w dziedzinie prawa własności intelektualnej przyniosą zapewne liczne dyskusje i spory prawne w zakresie relacji IP & eSports! czy to aby nie e-sport powinien zgarnąć złoto na naszym podium ekscytujących idei?

BRĄZ: Art. 12a w projekcie dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (2016/0280(COD). To poprawka przyjęta przez Parlament Europejski dn. 12.09.2018r. (pierwsze czytanie). Chociaż ostatecznie przepadła, pozostaje tematem licznych dyskusji środowisk zainteresowanych własnością intelektualną.

Propozycja przewidywała dla państw UE obowiązek ochrony organizatorów wydarzeń sportowych przez zapewnienie im prawa do utrwalania tych wydarzeń, ich zwielokrotniania oraz podawania do publicznej wiadomości. Gdyby została przyjęta ta lub podobna (mniej ogólnikowa) regulacja, byłby to rewolucyjny krok w dziedzinie prawnej ochrony imprez sportowych jako własności intelektualnej.

Parlament Europejski zajął się ponownie projektem dyrektywy. Zrezygnowano z planowanej regulacji w art. 12a, ale kwestia nie przepadła całkowicie. Zatwierdzony przez parlament 26 marca 2019 tekst rezolucji ustawodawczej w sprawie dyrektywy zawiera w załączniku oświadczenie Komisji w sprawie organizatorów imprez sportowych: Komisja uznaje znaczenie organizatorów imprez sportowych oraz ich rolę w finansowaniu sportu w Unii. Mając na uwadze społeczny i gospodarczy wymiar sportu w Unii Komisja przeanalizuje wyzwania, z jakimi mierzą się organizatorzy imprez sportowych w środowisku cyfrowym, w szczególności kwestie związane z nielegalnymi internetowymi transmisjami imprez sportowych. Piłka jest więc ciągle w grze.

^Do spisu świąt

***

25 lat integracji – 15 lat w Unii

1 V 2004 – 1 V 2019
Zjednoczeni w różnorodności

W tym roku przypada piętnasta rocznica przystąpienia Polski do UE. Akcesja dokonała się dnia 1 maja 2004 roku i od tej daty nasz kraj jest członkiem UE.

EUflag

Kochamy Polskę w UE !

Proces integracji rozpoczął się jednak w praktyce już w 1994 roku, w którym Polska złożyła wniosek o członkostwo, a państwa członkowskie to potwierdziły. Wówczas niektórzy z nas zaczynali swoje studia prawnicze, a niektórzy je kończyli.

Unia Europejska – jej blask i głęboki satynowy cień prawa unijnego – to całe nasze życie zawodowe. Doceniamy i lubimy tę grę światła i cienia.

^Do spisu świąt