alert

[30.6.2019] REFORMA PROCESU CYWILNEGO

Poprawki senackie do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego już w Sejmie. Mają być głosowane na posiedzeniu w dniu 3-4 lipca 2019:

Reforma nade wszystko legislacyjnie wyodrębnia i na nowo modeluje fazę organizacji procesu. Założenia projektu reformy to w szczególności:

  • wymóg, aby w piśmie przygotowawczym stanowisko strony co do faktów przedstawionych przez stron przeciwną polegało na wyszczególnieniu, które fakty przyznaje, a którym zaprzecza;
  • zasadę wyznaczenia rozprawy po uzyskaniu obowiązkowej odpowiedzi na pozew i odbyciu posiedzenia przygotowawczego;
  • posiedzenie przygotowawcze odbywa się z udziałem sędziego i stron oraz ich pełnomocników;
  • jeśli nie dojdzie do zwarcia ugody na posiedzeniu przygotowawczym sędzia z udziałem stron sporządza plan rozprawy, obejmujący m.in. rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych, ustalenie stron, które fakty lub oceny prawne pozostają między nimi sporne, harmonogram rozprawy;
  • co do zasady strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili zatwierdzenia planu rozprawy.

Projekt wprowadza także szereg innych zmian. Zwracają uwagę doprecyzowania wymogów w zakresie obowiązkowej treści pism procesowych co do powoływanych albo zaprzeczanych w nich faktów. Precyzyjniejsze muszą być także wnioski dowodowe stron. Wprowadzono zasadę, że nie wymagają dowodu fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna. Ponadto, możliwość składania zeznań na piśmie będzie ogólnie dostępna.

Należy także odnotować, że zgodnie z projektem we wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem konieczne będzie wskazanie, czy uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Ponadto, projekt koncentruje postępowanie międzyinstancyjne w sądzie odwoławczym.

Kolejną istotna zmianą jest ponowne wprowadzanie odrębnego postępowania gospodarczego z całkowicie nową instytucją umowy dowodowej, zasadą prymatu dowodu z dokumentu oraz obowiązkiem podania wszelkich twierdzeń co do faktów i dowodów na ich poparcie w pozwie i w odpowiedzi na pozew.

Według omawianego projektu, co do zasady strony będą mogły nagrywać rozprawy bez zgody sądu, a jedynie wymaga się uprzedniego uprzedzenie sądu o zamiarze nagrywania.

Projekt przewiduje, że zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów. Sąd może uchylić zaskarżone postanowienie tylko w przypadku nieważności postępowania.

Również niezwykle intrygującą zmianą będzie dopuszczenie możliwości, aby sędzia na posiedzeniu, w tym także przygotowawczym, miał prawo pouczyć strony o prawdopodobnym wyniku sprawy w świetle zgłoszonych dotychczas twierdzeń i dowodów.

Nie ma wątpliwości, że przytoczone propozycje reformy polskiego procesu cywilnego w sposób zasadniczy wpłyną na przebieg postępowań w sprawach własności intelektualnej.

Warto przy tej okazji odnotować, że omawiany projekt poza zmianami Kodeksu postępowania cywilnego, modyfikuje także ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w której znalazła się specjalna regulacja odnosząca się do spraw własności intelektualnej Dla roszczeń niemajątkowych oraz majątkowych, ale niepieniężnych przewidziano w niej opłatę sądową w wysokości 300 złotych od każdego roszczenia. Wysokość opłat sądowych od roszczeń pieniężnych liczona ma być na zasadach ogólnych. Dotyczy to zarówno krajowych i międzynarodowych, jak też europejskich praw własności intelektualnej (znaki unijne, wzory wspólnotowe itd.). Podobnie zostały określone opłaty w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji. [AW]