alert

[24.7.2019] REFORMA PROCESU CYWILNEGO

Prezydent RP podpisał zmiany legislacyjne, które głęboko reformują procedurę cywilną.

Reforma nade wszystko legislacyjnie wyodrębnia i na nowo modeluje fazę organizacji procesu. Założenia projektu reformy to w szczególności:

  • wymóg, aby w piśmie przygotowawczym stanowisko strony co do faktów przedstawionych przez stron przeciwną polegało na wyszczególnieniu, które fakty przyznaje, a którym zaprzecza;
  • zasadę wyznaczenia rozprawy po uzyskaniu obowiązkowej odpowiedzi na pozew i odbyciu posiedzenia przygotowawczego;
  • posiedzenie przygotowawcze odbywa się z udziałem sędziego i stron oraz ich pełnomocników;
  • jeśli nie dojdzie do zwarcia ugody na posiedzeniu przygotowawczym sędzia z udziałem stron sporządza plan rozprawy, obejmujący m.in. rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych, ustalenie stron, które fakty lub oceny prawne pozostają między nimi sporne, harmonogram rozprawy;
  • co do zasady strona może przytaczać twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej do chwili zatwierdzenia planu rozprawy.

Projekt wprowadza także szereg innych zmian. Zwracają uwagę doprecyzowania wymogów w zakresie obowiązkowej treści pism procesowych co do powoływanych albo zaprzeczanych w nich faktów. Precyzyjniejsze muszą być także wnioski dowodowe stron. Wprowadzono zasadę, że nie wymagają dowodu fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna. Ponadto, możliwość składania zeznań na piśmie będzie ogólnie dostępna.

Należy także odnotować, że zgodnie z projektem we wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem konieczne będzie wskazanie, czy uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Ponadto, projekt koncentruje postępowanie międzyinstancyjne w sądzie odwoławczym.

Kolejną istotna zmianą jest ponowne wprowadzanie odrębnego postępowania gospodarczego z całkowicie nową instytucją umowy dowodowej, zasadą prymatu dowodu z dokumentu oraz obowiązkiem podania wszelkich twierdzeń co do faktów i dowodów na ich poparcie w pozwie i w odpowiedzi na pozew.

Według omawianego projektu, co do zasady strony będą mogły nagrywać rozprawy bez zgody sądu, a jedynie wymaga się uprzedniego uprzedzenie sądu o zamiarze nagrywania.

Projekt przewiduje, że zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów. Sąd może uchylić zaskarżone postanowienie tylko w przypadku nieważności postępowania.

Również niezwykle intrygującą zmianą będzie dopuszczenie możliwości, aby sędzia na posiedzeniu, w tym także przygotowawczym, miał prawo pouczyć strony o prawdopodobnym wyniku sprawy w świetle zgłoszonych dotychczas twierdzeń i dowodów.

Nie ma wątpliwości, że przytoczone propozycje reformy polskiego procesu cywilnego w sposób zasadniczy wpłyną na przebieg postępowań w sprawach własności intelektualnej.

Warto przy tej okazji odnotować, że omawiany projekt poza zmianami Kodeksu postępowania cywilnego, modyfikuje także ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w której znalazła się specjalna regulacja odnosząca się do spraw własności intelektualnej Dla roszczeń niemajątkowych oraz majątkowych, ale niepieniężnych przewidziano w niej opłatę sądową w wysokości 300 złotych od każdego roszczenia. Wysokość opłat sądowych od roszczeń pieniężnych liczona ma być na zasadach ogólnych. Dotyczy to zarówno krajowych i międzynarodowych, jak też europejskich praw własności intelektualnej (znaki unijne, wzory wspólnotowe itd.). Podobnie zostały określone opłaty w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji. [AW]

[24.09.2019] THE REFORM OF THE CIVIL PROCESS

Amendments to the Code of Civil Procedure – new law was accepted in Poland.

The new law legislatively distinguishes and redefines the phase of process organization. It introduces provisions on the plan (including timetable) of the hearing. The plan is determined by the judge with the participation of the plaintiff and the defendant.

A rule has been introduced that does not require proof of facts about which information is publicly available.

The possibility of giving testimony in writing by witnesses is allowed to a wider extent.

Another important change is the introduction of separate business proceedings with a completely new institution of evidence agreement, the principle of the primacy of documentary evidence and the obligation to provide any claims as to the facts and evidence to support them in the statement of claim and response to such statement.

According to the new law, as a rule, the parties will be able to record the hearing without the court’s consent (only the forewarning of the intention to record is required).

The new provisions provide for the possibility for the judge to inform the parties during the preparatory session about the probable outcome of the case in the light of the evidence so far presented.

There is no doubt that the reform of the Polish civil process will fundamentally affect the course of proceedings in intellectual property matters. It is worth noting on this occasion that the discussed project, apart from amendments to the Code of Civil Procedure, also modifies the Act on court costs in civil cases, which includes a special regulation related to intellectual property matters. [AW]