info

[13.02.2020] Sejm przyjął głosami większości i opozycji poprawki senatu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt to milowy krok w zakresie sądowej ochrony własności intelektualnej.

[07.01.2020] Odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza fundamentalne zmiany w dziedzinie sądowej ochrony własności intelektualnej. Nie jest wykluczone, że już na najbliższym posiedzeniu Sejmu (8-9 stycznia) odbędzie się drugie czytanie projektu.

[20.12.2019] W Sejmie odbyło się wczoraj pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczący sądowego egzekwowania własności intelektualnej ma charakter rządowy, ale zdobył też w istotnym zakresie uznanie największych klubów opozycyjnych. Pewne obawy wywołuje zbyt mała ilość sądów oraz przymus adwokacki. Sejm dziś zadecydował, że projekt ma trafić do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Sprawozdanie Komisji ma być przedłożone do 21.01.2020.

[12.12.2019] W Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zaplanowano na dzień 19 grudnia br. Projekt zawiera rewolucyjne zmiany w systemie sądowego egzekwowania własności intelektualnej.

[04.12.2019] Wczoraj Rada Ministrów ponownie przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Zawiera on długo zapowiadane zmiany prawa w zakresie sądowego egzekwowania własności intelektualnej. Ponowna decyzja rządu była proceduralnie konieczna po ostatnich wyborach do sejmu. Wejście w życie nowelizacji ma nastąpić dn. 1.07.2020. Projekt wpłynął do Pani Marszałek i został skierowany do I czytania. Wiele wskazuje na to, że odbędzie się ono dn. 12.12.2019.

Wersja projektu wg. druku nr 45 z 4.12.2019 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=45

[26.11.2019] Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2019 poz. 2309.

[19.11.2019] Nasza kancelaria reprezentowana przez dra Wojciecha Włodarczyka wzięła udział w spotkaniu konsultacyjnym konsorcjum naukowo – przemysłowego „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”. Przedmiotem obrad była problematyka wynagrodzenia wynalazcy za korzystanie z wynalazku pracowniczego. Pan doktor przedstawił prezentację i odpwiadał na pytania uczestników. To już nasz drugi taki udzial w spotkaniu tego konsorcjum. Poprzednie odbyło się dn. 28.06.2019.

[19.10.2019] Pan dr Wojciech Włodarczyk przeprowadził kilkugodzinne szkolenie dla aplikantów Polskiej Izby Rzeczników Patentowych nt. postępowań administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Odbyło się ono w Warszawie – już w nowej siedzibie Izby!

[24.09.2019] Pan dr Krzysztof Dobieżyński wygłosił referat nt. „Ochrona wydarzeń sportowych – poszukiwanie nowych rozwiązań prawnych w UE” na dwudniowej konferencji we Wrocławiu w ramach Zjazdu Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego. Organizatorem tego prestiżowego spotkania naukowego był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

[10.09.2019] Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. To kolejna nowa wersja projektu przepisów dot. egzekwowania własności intelektualnej w Kodeksie postępowania cywilnego, datowana na dzień 2.8.2019.

[08.07.2019] Na stronach serwisu Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu przepisów dot. egzekwowania własności intelektualnej w Kodeksie postępowania cywilnego. Na temat tego projektu w jego pierwszej upublicznionej wersji: TUTAJ. Poniżej tekst nowej wersji, która w stosunku do wcześniejszej liberalizuje przesłanki stosowania środków procesowych z zakresu ochrony własności intelektualnej na korzyść właścicieli. Nie jest to już projekt tak wyważony, jak poprzedni.

[04.07.2019] Sejm zaaprobował senackie poprawki do reformy KPC. Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

[01.07.2019] Nasza Kancelaria na liście TOP 25 e-użytkowników usług Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Ranking dotyczy pełnomocników z Polski za Q1/2019.

[28.06.2019] Pan dr Wojciech Włodarczyk jako ekspert zewnętrzny wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym konsorcjum naukowo – przemysłowego „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”. Dotyczyło ono dobrych praktyk w zakresie wynagradzania wynalazców za korzystanie z wynalazków pracowniczych w państwach UE.

[13.06.2019] Sejm uchwalił nowelę Kodeksu postępowania cywilnego, która gruntownie reformuje proces cywilny. Teraz ustawa trafi do Senatu.

[28.06.2019] Rozpoczynamy świętowanie! Dnia 28 czerwca 1569 roku na sejmie walnym w Lublinie została zawiązana unia miedzy Wielkim Księstwem Litewskim i Królestwem Polskim. Akt unii lubelskiej został podpisany 1 lipca 1569 roku i ostatecznie ratyfikowany 4 lipca przez króla Zygmunta Augusta. Na mocy tego aktu powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.

[26.06.2019] Senat wprowadza poprawki do noweli Kodeksu postępowania cywilnego, która gruntownie reformuje proces cywilny. Sejm uchwalił nowelę w dniu 13 czerwca 2019 r. Poprawki senackie rozpatrzy na posiedzeniu w dniu 3-4 lipca.

[01.06.2019] Rusza informatyzacja procedur w sądach administracyjnych – http://www.nsa.gov.pl/elektroniczna.php. Zobacz fajną instrukcję na:  http://www.nsa.gov.pl/elektroniczna.php, którą udostępnił Naczelny Sąd Administracyjny. Powstałe udogodnienia cyfrowe szczególnie docenią strony i pełnomocnicy spoza Warszawy. Brawo!

[02.05.2019] Dziś Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok w sprawie Queso Manchego (C-614/17). Chodzi o wykładnię art. 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 510/2006 /WE. Trybunał uznał, że chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) podlega ochronie przed jej „wszelkim” przywołaniem, a zatem przed przywołaniem za pomocą elementów słownych lub graficznych. Dodał, że nie można co do zasady wykluczyć, że elementy graficzne mogą bezpośrednio przywodzić na myśl konsumentowi wyobrażenie produktów oznaczonych ChNP ze względu na ich bliskość konceptualną z taką nazwą. Przesądził także, że omawiana ochrona ChNP rozciąga się na stosowanie elementu graficznego przez producenta mającego siedzibę w regionie pochodzenia, o ile dotyczy to towarów nieobjętych tą nazwą. Trybunał zwrócił ponadto uwagę, że stosowanie przez producenta elementów graficznych przywołujących obszar pochodzenia, którego nazwa stanowi część ChNP stanowi jej przywołanie, gdy konsument dostrzeże powiązanie między tymi elementami graficznymi a tą ChNP. Trybunał miał na uwadze przypadki stosowania takich elementów graficznych do produktów identycznych z produktami objętymi tą ChNP lub do produktów podobnych. W omawianym wyroku zostało podkreślone, że nie wystarczy, iż elementy graficzne przywołują wspomniany obszar pochodzenia. Musi być stwierdzone, że mogą one tworzyć bliskość konceptualną z ChNP w taki sposób, że konsument będzie miał bezpośrednio na myśli wyobrażenie produktu objętego tą nazwą. W tym celu należy wziąć pod uwagę łącznie wszystkie oznaczenia graficzne i słowne, które umieszczane są na spornych produktach, aby dokonać całościowej oceny uwzględniającej wszystkie elementy, które mają potencjał przywoławczy. Trybunał potwierdził także, że o ile jednolita i skuteczna ochrona ChNP wymaga, by nie uwzględniać okoliczności mogących wykluczyć istnienie jej przywołania jedynie w wypadku konsumentów jednego państwa członkowskiego, o tyle wymóg ten nie oznacza, że przywołanie oceniane względem konsumentów w jednym państwie członkowskim jest niewystarczające. Pojęcie przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego, do którego sposobu postrzegania sąd krajowy musi się odnieść w celu ustalenia, czy ma miejsce „przywołanie”ChNP należy rozumieć w ten sposób, że odnosi się ono do konsumentów europejskich, w tym konsumentów państwa członkowskiego, w którym wytwarzany jest produkt dający sposobność do przywołania ChNP lub z którym ta nazwa jest związana geograficznie i w którym produkt ten jest w większości spożywany.

[01.05.2019] My z uporem kochamy Polskę w Unii! Pamiętamy też, jak Jan Paweł II przestrzegał: Pozostaje rzeczą niezwykle ważną, aby w procesie integracji Starego Kontynentu wziąć pod uwagę, że jedność nie będzie trwała, jeśli zostanie sprowadzona jedynie do wymiaru ekonomicznego, że musi ona polegać przede wszystkim na harmonii wartości, które winny wyrażać się w prawie i w życiu. Lubimy też i tę wypowiedź papieża – Polaka: Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Cieszymy się również z aktualności tych pięknych słów: Zjednoczona Europa nie jest już tylko snem, nie jest utopijnym wspomnieniem średniowiecza. Właśnie w obecnym czasie, na naszych oczach, staje się ona znowu rzeczywistością. Dziś świętujemy nasze polskie 15 lat w UE, ale także nasze polskie 25 lat wspólnotowej integracji europejskiej. Sto lat!

[27.04.2019] Pan mec. Tomasz Mielke po godzinach na jutubie wymiata! Ależ forma! Zobacz i posłuchaj fragment TUTAJ. Nie samym prawem kancelaria żyje …

[26.04.2019] Dziś obchodzimy w Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2019. Tematem kampanii jest: Reach for Gold: IP and Sports. Intellectual property rights underlie and empower the financial model of all sporting events worldwide. IP rights lie at the heart of the global sports ecosystem and all the commercial relationships that make sports happen and that allow us to tune in to sporting action whenever, wherever, and however we want – powiedział dyrektor generalny WIPO Francis Gurry w wystąpieniu z tej okazji. Zobacz nasz ranking ekscytujących idei z zakresie IP & Sport. Buziaki dla wszystkich entuzjastów dobrej jakości własności intelektualnej i … sportu!

[18.04.2019] Na stronach serwisu prawo.pl opublikowany został wywiad z Panem dr Wojciechem Włodarczykiem na temat reformy sądowej ochrony własności intelektualnej. Zachęcamy do lektury TUTAJ: Jest szansa na lepszą ochronę własności intelektualnej. Wywiad przeprowadził Pan Robert Horbaczewski. Dziękujemy portalowi prawo.pl!

[12.04.2019] „Czy roszczenia niepieniężne, w tym roszczenie o zakazanie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, przedawniają się bezwzględnie z upływem pięcioletniego okresu przedawnienia liczonego od pierwszego dnia wkroczenia w prawa wyłączne uprawnionego do znaku towarowego, mimo że działania naruszyciela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń?” – takie fundamentalne zagadnienie prawne Sad Apelacyjny w Warszawie postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w trybie art. 390 § § k.p.c. (post. z 12.4.2019, sygn. akt VII AGa 713/18).

[11.04.2019] Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że prawo z rejestracji znaku testowego jako unijnego znaku towarowego nie uprawnia do sprzeciwienia się umieszczaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani podobne do towarów lub usług, dla których ów znak towarowy został zarejestrowany. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy ów znak testowy posiada renomę. Uprawniony wówczas może sprzeciwić się takiemu zachowaniu osoby trzeciej, o ile poza renomą znaku zostaną wykazane pozostałe przesłanki ochrony prawa z rejestracji takiego unijnego znaku towarowego. Trybunał podkreślił, że wymóg posiadania renomy nie oznacza, że odbiorcy muszą wiedzieć, iż znak testowy został zarejestrowany jako znak towarowy – wystarczy, by odbiorcy znali to oznaczenie. Omawiany wyrok został wydany w kontekście sprawy, w której osoba trzecia umieszczała cudzy znak testowy na swoich towarach wyłącznie w celu zwrócenia uwagi konsumentów na jakość tych towarów i do promowania w ten sposób ich sprzedaży. Trybunał wskazał, że szerszy zakres sprzeciwu wobec praktyk korzystania z cudzych znaków testowych mogą uzasadniać inne przepisy aniżeli o ochronie prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego (wyrok TSUE z 11.04.2019 w sprawie C‑690/17 ÖKO-Test, pkt 33, 42, 43, 49, 53).

[09.04.2019] Rada UE zatwierdziła dziś nowy „mechanizm filtrujący” odwołania do Trybunału Sprawiedliwości UE. Odwołania od wyroku Sądu UE dotyczące decyzji izb odwoławczych m.in. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej trafią w całości lub w części przed Trybunał Sprawiedliwości UE, jeśli zostaną przyjęte. Tak będzie tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że odnoszą się do kwestii istotnej dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii. Rada UE zatwierdziła też dzisiaj pakiet zmian w regulaminie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, które dookreślają nowy system odwołań.

[05.04.2019] Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje możliwość powołania wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej. Mają powstać sądy I instancji w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz w Katowicach. Planuje się dwa sądy II instancji – w Warszawie, a także w Katowicach. W Kodeksie postępowania cywilnego będzie postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej. To oczekiwana od wielu lat rewolucja w tej dziedzinie prawa. A oto tekst projektu ze stron Rządowego Centrum Legislacji, który poddano właśnie konsultacjom publicznym:

[29.03.2019] Dr Krzysztof Dobieżyńki i dr Wojciech Włodarczyk wysłuchali wykładu pani Beaty Suwały – eksperta Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej – nt. Podstawy wygaszenia unijnego znaku towarowego – wybrane zagadnienia procedur przed EUIPO. Wykład odbył się Bibliotece Głównej AGH w Krakowie. Szkolenie organizowały wspólnie dwa okręgi rzeczników patentowych: małopolski i lubelski.

[26.03.2019] Parlament Europejski zaakceptował dyrektywę o prawie autorskim i prawach pokrewnych na Jednolitym Rynku Cyfrowym, zwaną przez jej przeciwników ACTA 2.

[22.03.2019] Do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisany został projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego i innych ustaw, które zakładają utworzenie wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej oraz odrębne postępowanie w tym zakresie. Oto właściwy fragment BIP: UD497. W dziedzinie prawa własności intelektualnej projekt stanowi propozycję zmian o fundamentalnym i historycznym znaczeniu.

[15.03.2019] Pod pozycją 501 w Dzienniku Ustaw właśnie została ogłoszona ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Nowela wchodzi w życie jutro. Zobacz cały tekst ustawy nowelizującej: Dz.U. 2019 poz.501.

[11.03.2019] Dziś Prezydent RP złożył podpis pod ustawą z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wdraża ona z opóźnieniem dyrektywę UE nr 2015/2436 o znakach towarowych.

[05.03.2019] Arata Isozaki został tegorocznym laureatem nagrody Pritzkera. Przyznająca tę prestiżową nagrodę fundacja Hyatt ogłosiła werdykt. To Nobel w dziedzinie architektury. W Krakowie mamy dzieło nagrodzonego mistrza – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Budynek muzeum zaprojektowano i zrealizowano w I poł. lat 90 – tych ubiegłego wieku. Dysponując dogłębną znajomością historii i teorii architektury, nigdy nie starał się zachować status quo – wskazało jury w uzasadnieniu wyboru laureata.

[2-3.03.2019] Dr Wojciech Włodarczyk wygłosił na zaproszenie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (Warszawa) wykłady szkoleniowe w ramach aplikacji rzecznikowskiej. Zainaugurowały one szkolenie nowego rocznika aplikantów. Wykłady tradycyjnie były także inspirującym spotkaniem z utalentowanymi adeptami rzecznictwa patentowego z całej Polski.

[03.03.2019] Hasło Światowego Dnia Własności Intelektualnej w tym roku to –  Reach for Gold: IP and Sports. Właśnie na stronach WIPO został oficjalnie opublikowany plakat tego święta – ipday2019_poster. Jak co roku, ów dzień to 26 kwietnia. O tematyce tegorocznych obchodów znajdziesz więcej na naszych stronach tutaj.

[24.02.2019] Nasz team warszawsko – lubelski (adwokacko-rzecznikowski) sobotnie popołudnie wczoraj spędził w Ośrodku Praktyk Teatralnych GARDZIENICE. Wzięliśmy udział w Zgromadzeniu Noworocznym 2019 – bez zaproszenia. Dziękujemy dyrektorowi ośrodka i wspaniałemu artyście Panu Włodzimierzowi Staniewskiemu za: tym bardziej serdecznie witamy. Jak zawsze, cudowne występy naszych ukochanych aktorów z Gardzienic to energia, która nie tylko dodaje skrzydeł, ale i …. rozumu. Zgodnie z naszym zwyczajem, nawiedziliśmy także „Wenus z Gardzienic” w podziemiach gardzienickiego pałacu. Tak lubimy nazywać prezentowaną w nich rzeźbę – Figurę (autorstwa prof. Adama Myjaka) w ostatniej sali podziemnej galerii. Szczęśliwego Roku 2019 i do zobaczenia na Maratonach Teatralnych. Dziękujemy za wszystko, co było i będzie.

[22.02.2019] Federalny Sąd Najwyższy Niemiec (BGH) postanowił przedłożyć w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne w zakresie interpretacji art. 8 ust. 2 pkt a) do dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (postanowienie z 21.02.2019 BGH, sygn. I ZR 153/17, YouTube-Drittauskunft). Chodzi o ustalenie, czy adresy e-mail i numery telefonów użytkowników usług są informacją, do której odnosi się prawo do informacji, o jakim mowa w tym przepisie. Pytania dotyczą youtuberów w kontekście zamieszczania przez nich filmów z naruszeniem prawa autorskiego. BGH pyta także o to, czy wspomnianą informacją jest adres IP użytkownika usług, który stosował do naruszeń, jak również adres IP takiego użytkownika stosowany przez niego tylko dla uzyskania ostatniego dostępu do usługi bez związku z naruszeniem. Ponadto BGH zapytuje, czy informacja ta obejmuje określenie dokładnego czasu takich zastosowań adresów IP.

[21.02.2019] Sejm wczoraj ostatecznie uchwalił zmiany ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wdrażają one dyrektywę UE nr 2015/2436 o znakach towarowych. Rozpatrywane były poprawki Senatu. Teraz nowelizacja trafi do Prezydenta RP. Podpisane tej ustawy przez Prezydenta to jednak raczej tylko formalność.

[19.02.2019] W najnowszym numerze renomowanego czasopisma prawniczego „Państwo i Prawo” – Styczeń/2019 ukazała się glosa autorstwa dra Krzysztofa Dobieżyńskiego do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (I ACa 1453/15) z dn. 8 lutego 2017 roku. W kręgach zainteresowanych problematyką znaków towarowych wyrok ten spotkał się ze szczególnie dużym zainteresowaniem. Glosator m.in. zwraca uwagę na trafność ujęcia przez sąd kwalifikacji powództwa wzajemnego o unieważnienie prawa z rejestracji znaku unijnego. Zachęcamy do lektury glosy. Niezwykle interesujące są jednak także w tym numerze „Państwa i Prawa” artykuły innych autorów dotyczące zagadnienia „mechanizmów ochronnych” w prawie UE wobec niepraworządnego państwa członkowskiego oraz modelu sądowej kontroli decyzji administracyjnych w prawie polskim. Must read!

[17.02.2019] Zaczynamy piętnasty rok naszej działalności. Inaugurujemy roczne obchody tego jubileuszu, które potrwają do naszej kryształowej rocznicy. Mamy nowe hasło firmowe: NIE IDŹ POD PRAWO, LECZ Z PRAWEM! O naszych świętach więcej tutaj. Zachęcamy do lektury.

[14.02.2019] W ślad za niemiecko – francuskim „sojuszem” Parlament i Rada uzgodniły sporne kwestie dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (2016/0280(COD). Porozumienie musi teraz zostać zatwierdzone przez przedstawicieli Rady, parlamentarną komisję prawną i posiedzenie plenarne Parlamentu.

[09.02.2019] Jest porozumienie Niemiec i Francji co do planowanej dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (2016/0280(COD). Efektem tego Rada UE przyjęła właśnie mandat dla kontynuacji dialogu trójstronnego w tej sprawie. Tym samym dialog ten wchodzi w swoją ostatnią fazę. Nie jest wiec wykluczone, wbrew sceptykom, że jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego dyrektywa zostanie przyjęta.

[31.01.2019] Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO zaprezentował pierwsze studia z nowej serii zatytułowanej WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence. (Geneva: World Intellectual Property Organization 2019). Raport jest w ciągu kliku godzin od jego publikacji zyskał wśród entuzjastów ochrony własności intelektualnej opinię podstawowego źródła wiedzy na tematy związane ze sztuczną inteligencją w prawie własności intelektualnej. Must read!

[29.01.2019] Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej – wdrażającą dyrektywę UE nr 2015/2436 o znakach towarowych – na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019r.

[24.01.2019] Senat wprowadził 17 (!) poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej wdrażającą dyrektywę UE nr 2015/2436. Wbrew zapowiedziom wielu, ustawa nie trafi do podpisu Prezydenta w najbliższych dniach.

[17.01.2019] Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej wdrażającą dyrektywę UE nr 2015/2436 mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Głosowało – 425 posłów: za – 420, przeciw – 2, wstrzymało się – 3. Nie głosowało – 35. Wbrew plotkom, zmiany ustawy niczego nie ułatwiają w zakresie rejestracji znaków towarowych zapachowych i innych znaków niekonwencjonalnych (np. smaków). W tym zakresie potwierdzają istniejące orzecznictwo TSUE.

[10.01.2019] W Sejmie: sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Druk nr 3121). Wniosek o uchwalenie ustawy. Wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dn. 16 grudnia 2015r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) – Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 110 z 26.04.2016, str. 5).

[19.12.2018] W Lublinie odbyło się coroczne spotkanie świąteczne Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – Okręg Lubelski. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja na temat zmian w prawie własności intelektualnej zaplanowanych w 2019 roku. Dyskusję moderował Pan Wojciech Włodarczyk na specjalne zaproszenie organizatorów.

[19.12.2018] Rząd przyjął projekt zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Przegotował ją Minister Sprawiedliwości (nr projektu UD 309). Zapewne projekt trafi do Sejmu najpóźniej w styczniu 2019 roku.

[12.12.2018] Implementacja dyrektywy (UE) 2015/2436 o znakach towarowych w Sejmie. Legislacja potwierdza dorobek TSUE i harmonizuje nowe kwestie.

[08.12.2018] Panel mieszkańców Lublina. Urząd Miasta Lublin zorganizował konsultacje na temat polityki migracyjnej („Jaka ma być polityka migracyjna Unii Europejskiej?”), które dały mieszkańcom możliwość wysłuchania i bezpośredniej debaty z Komisją Europejską i innymi ekspertami. Grupa mieszkańców została starannie dobrana w celu reprezentowania różnorodności mieszkańców Lublina. Miło nam, że Pan Wojciech Włodarczyk został zaproszony do udziału w panelu i mógł w nim aktywnie uczestniczyć.

[01.12.2018] Aplikacja elektroniczna „e-Curia” stała się wyłącznym środkiem przekazywania dokumentów sądowych między pełnomocnikami stron a Sądem UE.

[01.12.2018] Na zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wysłuchaliśmy koncertu Rafała Blechacza – fortepian i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod dyr. Jacka Kaspszyka w ramach obchodów 100-lecia Uczelni. Koncert odbył się w Filharmonii Lubelskiej.

[25.11.2018] Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Hotelu Bellotto (Pałac Prymasowski) w Warszawie, została zaprezentowana „Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce”. Redaktorem naukowym tej publikacji jest dr Krzysztof Czub. Autorami w części naukowej tej księgi są z naszej kancelarii Krzysztof Dobieżyński oraz Wojciech Włodarczyk. Pan Dobiezyński opublikował artykuł pt. „O potrzebie odrębnego postępowania cywilnego w sprawach własności intelektualnej”. Natomiast, Pan Wojciech Włodarczyk jest autorem artykułu pt. „O modelu własnościowym w prawie dóbr niematerialnych”.

[26.10.2018] W trakcie konferencji pt. „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy“, zorganizowanej w Warszawie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej została zaprezentowana specjalnie przygotowana monografia naukowa „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy” pod red. W. Federczyka. Pan Krzysztof Dobieżyński przygotował artykuł do tej publikacji zatytułowany „Optymalizacja procedur administracyjnych w sprawach własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej”.

[28.09.2018] Na zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wysłuchaliśmy prawykonanie światowe utworu Dixtuor dedykowanego Uniwersytetowi z okazji jubileuszu jego 100-lecia przez Adriana Leonarda Mociulschiego – współczesnego rumuńskiego kompozytora i pianistę o polskim pochodzeniu.

[27.08.2018] Zmiany w ustawie o nieuczciwej konkurencji zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2018, poz. 1637. Nowe postanowienia wchodzą w życie po 7 dniach. Za ich pomocą została wdrożona dyrektywa (UE) 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnieniem.

[27.06.2018] Wydawnictwo Wolters Kluwers opublikowało specjalną monografię „Prawo administracyjne dziś i jutro” pod red. prof. J. Jagielskiego i prof. M. Wierzbowskiego. Księga ta jest owocem XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, który miał miejsce w Warszawie. Pan Krzysztof Dobieżyński przygotował artykuł do tej publikacji zatytułowany „Sądy administracyjne a sądy własności intelektualnej (omówienie propozycji legislacyjnych)”.

[25/27.06.2018] W Zamku Królewskim w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim miał miejsce XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Jest to cykliczne wydarzenie skupiające teoretyków oraz praktyków prawa administracyjnego z całej Polski. W ramach Zjazdu, na konferencji pt. „Prawo administracyjne dziś i jutro”, Pan Krzysztof Dobieżyński wygłosił referat pt. „Sądy administracyjne a sądy własności intelektualnej (omówienie propozycji legislacyjnych)”.

[8/9.06.2018] Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Konferencja Naukowa zatytułowana „Znaki towarowe i ich ochrona”. Organizatorzy zaprosili nas do udziału w niej. Wykłady i dyskusje były niezwykle inspirujące.

[19.05.2018] Zakończył się panel mieszkańców zorganizowany przez Urząd Miasta Lublin. 6 dni spotkań odbyło się w Lublinie (hotel Mercure). Główne pytanie brzmiało: „Co można zrobić, aby poprawić jakość powietrza, którym oddychamy w Lublinie?” Wśród panelistów był również pan Wojciech Włodarczyk z naszego biura (posłuchaj w Radio Lublin: https://www.radio.lublin.pl/news/mieszkancy-debatowali-o-lubelskim-powietrzu).

[17.05.2018] Konferencja „Jak Skutecznie Chronić Innowacje. Sądy specjalne. Pomoc prawno-rzecznikowska.”, na którym m.in. wykład wygłosiła Pani Beate Schmidt, Prezes Federalnego Sądu Patentowego w Niemczech. Z naszej kancelarii uczestniczył w konferencji Wojciech Włodarczyk.

[archiwum]