info

[15.03.2019] Pod pozycją 501 w Dzienniku Ustaw właśnie została ogłoszona ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Nowela wchodzi w życie jutro. Zobacz cały tekst ustawy nowelizującej: Dz.U. 2019 poz.501.

[11.03.2019] Dziś Prezydent RP złożył podpis pod ustawą z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wdraża ona z opóźnieniem dyrektywę UE nr 2015/2436 o znakach towarowych.

[2-3.03.2019] Dr Wojciech Włodarczyk wygłosił na zaproszenie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (Warszawa) wykłady szkoleniowe w ramach aplikacji rzecznikowskiej. Zainaugurowały one szkolenie nowego rocznika aplikantów. Wykłady tradycyjnie były także inspirującym spotkaniem z utalentowanymi adeptami rzecznictwa patentowego z całej Polski.

[03.03.2019] Hasło Światowego Dnia Własności Intelektualnej w tym roku to –  Reach for Gold: IP and Sports. Właśnie na stronach WIPO został oficjalnie opublikowany plakat tego święta – ipday2019_poster. Jak co roku, ów dzień to 26 kwietnia. O tematyce tegorocznych obchodów znajdziesz więcej na naszych stronach tutaj.

[24.02.2019] Nasz team warszawsko – lubelski (adwokacko-rzecznikowski) sobotnie popołudnie wczoraj spędził w Ośrodku Praktyk Teatralnych GARDZIENICE. Wzięliśmy udział w Zgromadzeniu Noworocznym 2019 – bez zaproszenia. Dziękujemy dyrektorowi ośrodka i wspaniałemu artyście Panu Włodzimierzowi Staniewskiemu za: tym bardziej serdecznie witamy. Jak zawsze, cudowne występy naszych ukochanych aktorów z Gardzienic to energia, która nie tylko dodaje skrzydeł, ale i …. rozumu. Zgodnie z naszym zwyczajem, nawiedziliśmy także „Wenus z Gardzienic” w podziemiach gardzienickiego pałacu. Tak lubimy nazywać prezentowaną w nich rzeźbę – Figurę (autorstwa prof. Adama Myjaka) w ostatniej sali podziemnej galerii. Szczęśliwego Roku 2019 i do zobaczenia na Maratonach Teatralnych. Dziękujemy za wszystko, co było i będzie.

[21.02.2019] Sejm wczoraj ostatecznie uchwalił zmiany ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wdrażają one dyrektywę UE nr 2015/2436 o znakach towarowych. Rozpatrywane były poprawki Senatu. Teraz nowelizacja trafi do Prezydenta RP. Podpisane tej ustawy przez Prezydenta to jednak raczej tylko formalność.

[19.02.2019] W najnowszym numerze renomowanego czasopisma prawniczego „Państwo i Prawo” – Styczeń/2019 ukazała się glosa autorstwa dra Krzysztofa Dobieżyńskiego do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (I ACa 1453/15) z dn. 8 lutego 2017 roku. W kręgach zainteresowanych problematyką znaków towarowych wyrok ten spotkał się ze szczególnie dużym zainteresowaniem. Glosator m.in. zwraca uwagę na trafność ujęcia przez sąd kwalifikacji powództwa wzajemnego o unieważnienie prawa z rejestracji znaku unijnego. Zachęcamy do lektury glosy. Niezwykle interesujące są jednak także w tym numerze „Państwa i Prawa” artykuły innych autorów dotyczące zagadnienia „mechanizmów ochronnych” w prawie UE wobec niepraworządnego państwa członkowskiego oraz modelu sądowej kontroli decyzji administracyjnych w prawie polskim. Must read!

[17.02.2019] Zaczynamy piętnasty rok naszej działalności. Inaugurujemy roczne obchody tego jubileuszu, które potrwają do naszej kryształowej rocznicy. Mamy nowe hasło firmowe: NIE IDŹ POD PRAWO, LECZ Z PRAWEM! O naszych świętach więcej tutaj. Zachęcamy do lektury.

[14.02.2019] W ślad za niemiecko – francuskim „sojuszem” Parlament i Rada uzgodniły sporne kwestie dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (2016/0280(COD). Porozumienie musi teraz zostać zatwierdzone przez przedstawicieli Rady, parlamentarną komisję prawną i posiedzenie plenarne Parlamentu.

[09.02.2019] Jest porozumienie Niemiec i Francji co do planowanej dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (2016/0280(COD). Efektem tego Rada UE przyjęła właśnie mandat dla kontynuacji dialogu trójstronnego w tej sprawie. Tym samym dialog ten wchodzi w swoją ostatnią fazę. Nie jest wiec wykluczone, wbrew sceptykom, że jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego dyrektywa zostanie przyjęta.

[31.01.2019] Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO zaprezentował pierwsze studia z nowej serii zatytułowanej WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence. (Geneva: World Intellectual Property Organization 2019). Raport jest w ciągu kliku godzin od jego publikacji zyskał wśród entuzjastów ochrony własności intelektualnej opinię podstawowego źródła wiedzy na tematy związane ze sztuczną inteligencją w prawie własności intelektualnej. Must read!

[29.01.2019] Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej – wdrażającą dyrektywę UE nr 2015/2436 o znakach towarowych – na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019r.

[24.01.2019] Senat wprowadził 17 (!) poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej wdrażającą dyrektywę UE nr 2015/2436. Wbrew zapowiedziom wielu, ustawa nie trafi do podpisu Prezydenta w najbliższych dniach.

[17.01.2019] Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej wdrażającą dyrektywę UE nr 2015/2436 mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Głosowało – 425 posłów: za – 420, przeciw – 2, wstrzymało się – 3. Nie głosowało – 35. Wbrew plotkom, zmiany ustawy niczego nie ułatwiają w zakresie rejestracji znaków towarowych zapachowych i innych znaków niekonwencjonalnych (np. smaków). W tym zakresie potwierdzają istniejące orzecznictwo TSUE.

[10.01.2019] W Sejmie: sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Druk nr 3121). Wniosek o uchwalenie ustawy. Wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dn. 16 grudnia 2015r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) – Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 110 z 26.04.2016, str. 5).

[19.12.2018] W Lublinie odbyło się coroczne spotkanie świąteczne Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – Okręg Lubelski. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja na temat zmian w prawie własności intelektualnej zaplanowanych w 2019 roku. Dyskusję moderował Pan Wojciech Włodarczyk na specjalne zaproszenie organizatorów.

[19.12.2018] Rząd przyjął projekt zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Przegotował ją Minister Sprawiedliwości (nr projektu UD 309). Zapewne projekt trafi do Sejmu najpóźniej w styczniu 2019 roku.

[12.12.2018] Implementacja dyrektywy (UE) 2015/2436 o znakach towarowych w Sejmie. Legislacja potwierdza dorobek TSUE i harmonizuje nowe kwestie.

[08.12.2018] Panel mieszkańców Lublina. Urząd Miasta Lublin zorganizował konsultacje na temat polityki migracyjnej („Jaka ma być polityka migracyjna Unii Europejskiej?”), które dały mieszkańcom możliwość wysłuchania i bezpośredniej debaty z Komisją Europejską i innymi ekspertami. Grupa mieszkańców została starannie dobrana w celu reprezentowania różnorodności mieszkańców Lublina. Miło nam, że Pan Wojciech Włodarczyk został zaproszony do udziału w panelu i mógł w nim aktywnie uczestniczyć.

[01.12.2018] Aplikacja elektroniczna „e-Curia” stała się wyłącznym środkiem przekazywania dokumentów sądowych między pełnomocnikami stron a Sądem UE.

[01.12.2018] Na zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wysłuchaliśmy koncertu Rafała Blechacza – fortepian i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod dyr. Jacka Kaspszyka w ramach obchodów 100-lecia Uczelni. Koncert odbył się w Filharmonii Lubelskiej.

[25.11.2018] Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Hotelu Bellotto (Pałac Prymasowski) w Warszawie, została zaprezentowana „Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce”. Redaktorem naukowym tej publikacji jest dr Krzysztof Czub. Autorami w części naukowej tej księgi są z naszej kancelarii Krzysztof Dobieżyński oraz Wojciech Włodarczyk. Pan Dobiezyński opublikował artykuł pt. „O potrzebie odrębnego postępowania cywilnego w sprawach własności intelektualnej”. Natomiast, Pan Wojciech Włodarczyk jest autorem artykułu pt. „O modelu własnościowym w prawie dóbr niematerialnych”.

[26.10.2018] W trakcie konferencji pt. „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy“, zorganizowanej w Warszawie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej została zaprezentowana specjalnie przygotowana monografia naukowa „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy” pod red. W. Federczyka. Pan Krzysztof Dobieżyński przygotował artykuł do tej publikacji zatytułowany „Optymalizacja procedur administracyjnych w sprawach własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej”.

[28.09.2018] Na zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wysłuchaliśmy prawykonanie światowe utworu Dixtuor dedykowanego Uniwersytetowi z okazji jubileuszu jego 100-lecia przez Adriana Leonarda Mociulschiego – współczesnego rumuńskiego kompozytora i pianistę o polskim pochodzeniu.

[27.08.2018] Zmiany w ustawie o nieuczciwej konkurencji zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2018, poz. 1637. Nowe postanowienia wchodzą w życie po 7 dniach. Za ich pomocą została wdrożona dyrektywa (UE) 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnieniem.

[27.06.2018] Wydawnictwo Wolters Kluwers opublikowało specjalną monografię „Prawo administracyjne dziś i jutro” pod red. prof. J. Jagielskiego i prof. M. Wierzbowskiego. Księga ta jest owocem XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, który miał miejsce w Warszawie. Pan Krzysztof Dobieżyński przygotował artykuł do tej publikacji zatytułowany „Sądy administracyjne a sądy własności intelektualnej (omówienie propozycji legislacyjnych)”.

[25/27.06.2018] W Zamku Królewskim w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim miał miejsce XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Jest to cykliczne wydarzenie skupiające teoretyków oraz praktyków prawa administracyjnego z całej Polski. W ramach Zjazdu, na konferencji pt. „Prawo administracyjne dziś i jutro”, Pan Krzysztof Dobieżyński wygłosił referat pt. „Sądy administracyjne a sądy własności intelektualnej (omówienie propozycji legislacyjnych)”.

[8/9.06.2018] Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Konferencja Naukowa zatytułowana „Znaki towarowe i ich ochrona”. Organizatorzy zaprosili nas do udziału w niej. Wykłady i dyskusje były niezwykle inspirujące.

[19.05.2018] Zakończył się panel mieszkańców zorganizowany przez Urząd Miasta Lublin. 6 dni spotkań odbyło się w Lublinie (hotel Mercure). Główne pytanie brzmiało: „Co można zrobić, aby poprawić jakość powietrza, którym oddychamy w Lublinie?” Wśród panelistów był również pan Wojciech Włodarczyk z naszego biura (posłuchaj w Radio Lublin: https://www.radio.lublin.pl/news/mieszkancy-debatowali-o-lubelskim-powietrzu).

[17.05.2018] Konferencja „Jak Skutecznie Chronić Innowacje. Sądy specjalne. Pomoc prawno-rzecznikowska.”, na którym m.in. wykład wygłosiła Pani Beate Schmidt, Prezes Federalnego Sądu Patentowego w Niemczech. Z naszej kancelarii uczestniczył w konferencji Wojciech Włodarczyk.

[archiwum]