KRZYSZTOF DOBIEŻYŃSKI – doktor prawa, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rzecznik patentowy. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Podczas studiów rozwijał zainteresowania prawem własności przemysłowej, a w szczególności wspólnotowym prawem ochrony znaków towarowych. Tytuł magistra prawa uzyskał w 2004 roku po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej na temat: „Znaki towarowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”. Praca miała charakter analityczny – stanowiła studium najważniejszych spraw rozstrzyganych przez Trybunał z zakresu prawa znaków towarowych do maja roku 2004. Podczas studiów odbywał praktyki studenckie, dzięki którym brał udział w przygotowywaniu i prowadzeniu negocjacji z klientami w sektorze przedsiębiorstw i banków. Stad wywodzi się jego zainteresowanie praktycznymi aspektami zawierania kontraktów. Obecnie pasjonuje się zagadnieniami obrotu prawami własności przemysłowej, w szczególności problematyką licencji. W trakcie studiów pogłębiał znajomość języka angielskiego, czego rezultatem są certyfikaty poświadczające znajomość tego języka — First Certificate in English (FCE) oraz Certificate in Advanced English (CAE). Biegła znajomość języka angielskiego pozwala mu na dobrą orientację w zakresie piśmiennictwa anglojęzycznego z dziedziny prawa własności intelektualnej.