Włodarczyk + Włodarczyk
Adwokaci

Adw. dr Wojciech
Włodarczyk

Legitymuje się uprawnieniami i tytułami zawodowymi: adwokata (Izba Adwokacka w Warszawie), europejskiego rzecznika patentowego przed Europejskim Urzędem Patentowym (Monachium) oraz krajowego rzecznika patentowego w Polsce. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jest sędzią – arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT, a także sędzią domenowym w Sądzie Polubownym przy KIG. Doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem nauczyciela akademickiego. Praktykę prawniczą jako zawodowy prawnik rozpoczął w 1995 roku. Założyciel kancelarii. Od jej powstania w obecnej formie (w 2005 roku) na stanowisku partnera-wspólnika.

wojciech.wlodarczyk@wplusw.pl

Rozprawę doktorską przygotował i obronił w ramach pracy na uniwersytecie  (KUL) z prawa ochrony znaków towarowych. Została wydana w formie książki pt. Zdolność odróżniająca znaku towarowego (Lublin 2001). Było to pierwsze w Polsce naukowe ujęcie tego zagadnienia na tle nowego ustawodawstwa, którego gruntownej reformy dokonano obowiązującą ustawą – Prawo własności przemysłowej z 2000r. Był ekspertem sejmowym w toku prac legislacyjnych nad tą ustawą.

Na uniwersytecie uzyskał stanowisko adiunkta. Obecnie wykłady i inne zajęcia dydaktyczne prowadzi gościnnie na zaproszenia prestiżowych instytucji zawodowych i edukacyjnych. Autor wielu publikacji, w szczególności upowszechniających wiedzę o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Zajmuje się ponadto zagadnieniami ochrony dóbr osobistych oraz prawnymi uwarunkowaniami wolności słowa, w szczególności w nauce i społecznościach akademickich. Prowadzi badania nad wpływem praw własności intelektualnej na potęgę państw.

Pozostaje członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (Warszawa) oraz Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (Monachium).

Stałą praktykę prawniczą dla biznesu rozpoczął w roku 1998 jako specjalista ds. wartości niematerialnych w znanych firmach z branży spożywczej. Z tą branżą jest bardzo mocno związany jako prawnik i rzecznik patentowy do dzisiaj. Ma doświadczenie intensywnej współpracy zarówno z małym i średnim biznesem, jak również z firmami dużymi, w tym koncernami globalnymi. Obecnie prowadzi sprawy znanych i sławnych marek wielu branż.

Na przestrzeni lat współpracował z wieloma kancelariami adwokackimi oraz radców prawnych. Współtworzył też zespoły prawne, które zajmowały się szczególnie precedensowymi sprawami.

Z jego doświadczenia korzystają kolejni legislatorzy. Pełnił funkcję eksperta zewnętrznego w Zespole do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej w Polsce (2017 – 2019). Zyskała ona aprobatę ponad podziałami politycznymi. Koncepcja została wdrożona w 2020 roku legislacją powołującą wyspecjalizowane wydziały własności intelektualnej w sądach powszechnych oraz legislacją normującą postępowanie odrębne w Kodeksie postępowania cywilnego (postępowanie w sprawach własności intelektualnej).

Miłośnik zwierząt i promotor ich praw podmiotowych. Pasjonat filozofii klasycznej i sztuk pięknych.

Adw. Tomasz Mielke 

Adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie) oraz radca prawny (Izba Radców Prawnych w Warszawie). Wykonuje zawód adwokata. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej UW oraz Centre For American Law Studies UW. W kancelarii piastuje funkcję partnera kontraktowego. Zajmuje się m.in. sporami sądowymi w sprawach własności intelektualnej dotyczących przedmiotów własności przemysłowej. Niezależnie prowadzi kancelarię wespół z innymi adwokatami i radcami prawnymi w zakresie spraw karnych, cywilnych i administracyjnych – zob. mmplegal.pl.

tomasz.mielke@wplusw.pl

Tomasz Mielke prowadził w imieniu wielu renomowanych firm spory sądowe związane z naruszeniem praw własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego, a także szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa karnego gospodarczego i prawa pracy. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobył współpracując z liczącymi się kancelariami prawno-patentowymi i prowadząc indywidualną praktykę. Zdobył doświadczenie pracy zarówno z klientami korporacyjnymi, jak również z klientami indywidualnymi.

Pełnił funkcję eksperta przy powołanym przez Ministra Sprawiedliwości w 2017 roku Zespole do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej w Polsce. Wespół z dr. W. Włodarczykiem sporządził opinię dla Ministra dotyczącą zasadności i kierunków koncentracji oraz dekoncentracji sądownictwa w sprawach własności intelektualnej. Główne tezy tej opinii stały się inspiracja dla utworzenia systemu sądów (wydziałów) własności intelektualnej w Polsce.

Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (AIPPI, LES, ECTA, BALKAN LEGAL FORUM). Autor wielu publikacji z zakresu prawa znaków towarowych. W kancelarii zajmuje się sporami sądowymi w sprawach własności intelektualnej dotyczących przedmiotów własności przemysłowej.

Miłośnik joggingu. Kolekcjoner gitar elektrycznych oraz pasjonat muzyki gitarowej i gry na tym instrumencie.