to wszelkie prawne aspekty tworzenia, nabywania, posiadania, używania, wykorzystywania oraz ochrony dóbr niematerialnych (rezultatów kreatywności, twórczości, zmyślności), a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W pewnych przypadkach do tych spraw zalicza się ochronę dóbr osobistych, np. przed ich bezprawną komercjalizacją.

Własność intelektualna bywa dzielona na techniczną i nietechniczną.

Generalnie, mianem własności intelektualnej określa się, w szczególności, prawnoautorskie utwory, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, nazwy handlowe, wzornictwo przemysłowe i sztukę użytkową, wynalazki, wzory użytkowe, nowe odmiany roślin, know – how, tajemnice przedsiębiorstw i topografie układów scalonych, nazwy domen, wiedzę tradycyjną. Taki katalog dóbr własności intelektualnej uważa się za podstawowy i jest on powszechnie przyjęty. Zdaniem wielu jednak pojęcie to obejmuje jeszcze rozmaite inne dobra.

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich dziedzinach spraw własności intelektualnej, a w szczególności są to: uzyskiwanie i dysponowanie prawami wyłącznymi, ich sądowe egzekwowanie, sprawy praw autorskich, w tym praw pokrewnych, nieuczciwej konkurencji, a także komercyjnych aspektów dóbr osobistych.

To tylko niektóre ze sfer naszej praktyki. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy możemy pomóc w Państwa sprawie, proszę o kontakt, a natychmiast odpowiemy.