Mówimy klientom, co powinni zrobić, ażeby chronić własność przemysłową.Reprezentujemy klientów we wszystkich możliwych postępowaniach, dzięki którym mogą uzyskać ochronę swojej własności przemysłowej. Pilnujemy, ażeby jej nie utracili wskutek niedopełnienia odpowiednich działań prawnych. Badamy, czy własność przemysłowa klienta spełnia wymogi do tego, aby była prawnie chroniona.

W ramach uzyskiwania praw własności przemysłowej nasi dotychczasowi klienci oczekiwali od nas, na przykład, takich działań, jak:

  • dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i innych dóbr własności przemysłowej w Polsce i na świecie,
  • pomoc przy wyborze właściwego znaku towarowego lub innego symbolu tożsamości produktu lub producenta,
  • obrona zgłoszeń znaków towarowych i innych dóbr własności przemysłowej przed zarzutami urzędów patentowych w Polsce i za granicą odnośnie do ich zdolności ochronnej,
  • badanie, czy dobro własności przemysłowej klienta nie koliduje z wcześniej zastrzeżoną własnością przemysłową osób trzecich,
  • dozorowanie terminów opłat urzędowych z tytułu ochrony dóbr własności przemysłowej i dokonywanie tych opłat.

Pomagamy klientom zwalczać na drodze prawnej piractwo i naśladownictwo ich produktów oraz symboli i oznaczeń handlowych. Wspieramy działania klientów zmierzające do wzmocnienia ochrony swojej własności przemysłowej. Mówimy im, jak powinni ją eksploatować, ażeby nie ulegała degeneracji. Bronimy nabytych praw własności przemysłowej unieważniając lub wygaszając prawa kolidujące. Dbamy o to, aby egzekwowano i stale poprawiano prawo własności przemysłowej, biorąc udział w rozmaitych kampaniach popularyzatorskich i kształtujących świadomość decydentów.

W ramach wykonywania praw własności przemysłowej nasi dotychczasowi klienci oczekiwali od nas, przykładowo, takich działań, jak:

  • przygotowywanie, wszczynanie i prowadzenie postępowań o unieważnienie praw osób trzecich do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i innych dóbr własności przemysłowej naruszających prawa naszego klienta,
  • składanie obserwacji i sprzeciwów wobec zgłoszeń i rejestracji własności przemysłowej konkurentów, która koliduje z prawami naszego klienta,
  • obrona własności przemysłowej klienta przed unieważnieniem i sprzeciwami osób trzecich,
  • przygotowywanie, wszczynanie i prowadzenie postępowań przedsądowych, mediacyjnych i sądowych w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej,
  • opracowywanie zasad (regulaminów) używania znaku towarowego lub innych oznaczeń przez klienta w celu zapobieżenia przekształcaniu się oznaczenia w nazwę rodzajową (generyczną).

Doradzamy klientom w sprawach wszelkiego rodzaju rozporządzania własnością przemysłową przenoszenia jej, zbywania i nabywania, oddawania innym do korzystania lub użytkowania, a także zastawiania. Przeprowadzamy due diligence w odniesieniu do własności przemysłowej i powiązanych z nią praw własności intelektualnej. Opracowujemy i negocjujemy umowy licencyjne oraz franchisingowe, a także inne podobne umowy. Wpisujemy je do odpowiednich rejestrów.

W ramach obrotu prawami własności przemysłowej nasi dotychczasowi klienci oczekiwali od nas, na przykład, takich działań, jak:

  • przygotowywanie umów sprzedaży znaków towarowych i innych własności przemysłowych (z przedsiębiorstwem lub bez przedsiębiorstwa), a także umów licencyjnych w zakresie wszelkich typów własności przemysłowej,
  • rejestrowanie umów przenoszących własność przemysłową i umów licencyjnych w urzędach patentowych,
  • ustalanie statusu oferowanych do sprzedaży zasobów własności przemysłowej,
  • prowadzenie negocjacji w sprawie zakupu praw własności przemysłowej.

Asystujemy naszym klientom w toku administrowania przez nich posiadanymi przez nich zasobami własności przemysłowej. Na żądanie klienta określamy stan i status tych zasobów. Porządkujemy je, określamy zasady racjonalizacji kosztów ich utrzymania i pomagamy je wdrożyć. Pomagamy zorganizować i prowadzimy szkolenia dla pracowników klienta. Wykonujemy monitoring internetu w poszukiwaniu naruszeń lub innych zagrożeń dla własności przemysłowej klienta. Przeprowadzamy lustrację znaków towarowych – watching.

W ramach zarządzania zasobami własności przemysłowej nasi dotychczasowi klienci oczekiwali od nas, dla przykładu, takich działań, jak:

  • porządkowanie dokumentacji patentowej,
  • szkolenie pracowników administrujących dokumentacją patentową i dozorujących terminy w sprawach własności przemysłowej,
  • lustrowanie znaków towarowych słownych i słowno – graficznych,
  • pomoc w toku wdrażania nowego systemu zarządzania własnością intelektualną w firmie,
  • prowadzenie („w zastępstwie”) w siedzibie klienta spraw własności przemysłowej w czasie długotrwałej nieobecności (np. z powodu urlopu macierzyńskiego) odpowiedzialnego za takie sprawy pracownika klienta.

Udzielamy pomocy klientom przy wyborze prawnych zabezpieczeń dla stosowanych przez nich zaawansowanych technicznie mediów i narzędzi. Informujemy o zagrożeniach dla własności przemysłowej klienta, których źródłem mogą być nowe technologie. Radzimy jak je eliminować. Zapewniamy obsługę prawną projektom w zakresie wynalazczości, racjonalizacji i innowacji, w tym opracowujemy umowy o wspólne badania wynalazcze albo o pomoc naukową lub inwestycyjną przy takich badaniach. Proponujemy klauzule z zakresu prawa własności przemysłowej, które powinny obowiązywać w stosunkach pracowniczych. Opracowujemy regulaminy dotyczące projektów racjonalizatorskich.

W ramach nowych technologii nasi dotychczasowi klienci oczekiwali od nas przykładowo takich działań, jak:

  • opracowywanie ekspertyz w sprawie internetowych naruszeń znaków towarowych,
  • dokonywanie ocen stopnia innowacyjności rozwiązania technicznego lub estetycznego,
  • przygotowanie wzorców klauzul do umów pracowniczych klienta z pracownikami działu IT.

witamy