Ustawa dotycząca nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

  • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa;
  • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług;
  • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług;
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • naśladownictwo produktów;
  • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie;
  • utrudnianie dostępu do rynku;
  • a także nieuczciwa lub zakazana reklama.

Warto zauwazyć, że definicja tajemnicy przedsiębiorstwa jest sformułowana w sposób uwzględniający know-how, informacje handlowe i informacje techniczne. Ponadto, ustawa o nieuczciwej konkurencji jest dość dobrym mechanizmem prawnym do rozwiązywania sporów dotyczących nazw domen internetowych.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca może żądać, w szczególności:

  • zaniechania niedozwolonych działań;
  • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego –jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

Należy podkreślić, że przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej.

W naszej praktyce prawo dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji stanowi zwykle równoległą podstawę w procesach o ochronę znaków towarowych albo wzornictwa przemysłowego. Jest jednak również w niektórych sprawach podstawą wyłączną dochodzonego powództwa.